Αυτές είναι οι παραλίες που θα δημοπρατήσει ο Δήμος Καρπάθου και θα μπουν ομπρέλες

Αυτές είναι οι παραλίες που θα δημοπρατήσει ο Δήμος Καρπάθου και θα μπουν ομπρέλες

Έγκριση σχεδίου – πρότασης διακήρυξης δημοπρασίας για την παραχώρηση, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος.

Στην Κάρπαθο, την Πέμπτη, 21-04-2022, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε ΈΚΤΑΚΤΗ δια περιφοράς και μέσω τηλεφώνου συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 2865/21-04-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Νισύριου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α ́/07-06-2010) και την εγκύκλιο 643-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν 4916/2022 ΦΕΚ 65 Α΄ 28/3/2022 μίσθωμα που αφορά το έτος 2022 θα καταβάλλεται μειωμένο κατά 35%

    Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από της υπογραφή της σύμβασης έως την 31.12.2022

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο αναφέρεται ότι για τις μισθώσεις έκτασης αιγιαλού και παραλίας για το έτος 2022, στο πλαίσιο προστασίας των πολιτών από την πανδημία, θα ισχύουν οι κανόνες τήρησης αποστάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε κοινή απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε οργανωμένες ιδιωτικές και μη, παραλίες στο σύνολο της επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού Covid-19» .

Μ ε τ α ξ ύ τ ω ν τ μ η μ ά τ ω ν πρέπει να υπάρχουν κάθετοι διάδρομοι τουλάχιστον δύο (2) μέτρων και ελεύθερη λωρίδα κατά μήκος της ακτής πλάτους τουλάχιστον Πέντε (5) μέτρων από την ακτογραμμή για την ελεύθερη κίνηση των λουόμενων και την αποφυγή ατυχημάτων.

∆εν θα περιφραχθεί ο κοινόχρηστος χώρος και θα εξασφαλίζεται από πλευράς υγιεινής , αισθητικής και ρύπανσης ή αλλοίωσης του περιβάλλοντος.
Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να μεριμνεί για τον καθημερινό καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων, για την τοποθέτηση καλαίσθητων δοχείων απορριμμάτων και γενικά για την εξασφάλιση καθαριότητας του χώρου της ακτής και του περιβάλλοντος χώρου. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών εντάσσεται και η χρήση υλικών εναρμονισμένων με το περιβάλλον (ξύλο, ύφασμα) αλλά και αποφυγή χρήσης ακαλαίσθητων διαφημιστικών ειδών (πλαστικές καρέκλες ή τραπέζια, ομπρέλες, δοχεία, επιγραφές, ψυγεία κλπ). Έχουν επίσης υποχρέωση να τηρούν τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π∆ 23/2000 και γενικά να λαμβάνουν μέτρα προστασίας και ασφάλειας των λουόμενων, των εργαζομένων αλλά και όσων κινούνται στους χώρους αυτούς

Απαγορεύεται ρητά η τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων εκτός των ορίων της μίσθωσης.

Μετά την λήξη της περιόδου χρήσης τόσο τα ανάκλυντρα (ξαπλώστρες) όσο και οι ομπρέλες και τα λοιπά είδη αναψυχής καθώς και οι διατάξεις έδρασης (βάσεις ,εμπήξεις,πακτώσεις) απομακρύνονται από το χώρο αιγιαλού και παραλίας.