Δήμος Καρπάθου: Πρόσληψη ενός ατόμου ΥΕ Καθαριστριών/Καθαριστών εσωτερικών χώρων

Δήμος Καρπάθου: Πρόσληψη ενός ατόμου ΥΕ Καθαριστριών/Καθαριστών εσωτερικών χώρων

Ο Δήμος Καρπάθου, ανακοινώνει:

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών από ΚΑΠ, του Δήμου Καρπάθου, που εδρεύει στην Κάρπαθο Ν. Δωδεκανήσου και συγκεκριμένα των εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 Κάρπαθος 26 Μαρτίου 2021

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Ιωάννης Θεμ. Νισύριος