Ο Δήμος Καρπάθου υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με σαφή αιτιολογία ρύπανση στη θάλασσα με υπαιτιότητα του

Ο Δήμος Καρπάθου υποστηρίζει ότι δεν προκύπτει με σαφή αιτιολογία ρύπανση στη θάλασσα με υπαιτιότητα του

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Νισύριος, κατά τη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 4.11.2022, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση του νομικού συμβούλου κ. Χριστοδουλάκη Ιωάννη σύμφωνα με την οποία  δεν προκύπτει με σαφή αιτιολογία η ρύπανση του θαλασσίου περιβάλλοντος με υπαιτιότητα του Δήμου Καρπάθου, ο βαθμός ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το Λιμεναρχείο Καρπάθου κατέληξε στη κρίση αυτή.

Ως εκ τούτου ο Δήμαρχος Καρπάθου θεωρεί ότι υφίσταται λόγος άσκησης, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου προσφυγής κατά της με αριθμό 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω Αποφάσισε ομόφωνα και Αποδέχεται την άσκηση ή μη προσφυγής κατά της με αρ. 1/2022 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου, ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου.

9.11.2022

Καρπαθιακά Νέα