Δήμος Καρπάθου. Σταθερά τα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης για το 2022- Μειώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Δήμος Καρπάθου. Σταθερά τα τέλη ύδρευσης αποχέτευσης για το 2022- Μειώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

Η οικονομική Επιτροπή  ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ  την διατήρηση των συντελεστών χρέωσης για το οικονομικό έτος 2022 ως εξής:

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Απαλλασσόμενες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.

Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας.

Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.

Συνεπώς, προτείνουμε την μείωση από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των ανωτέρω κατηγοριών ευπαθών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στην υπαριθ. 172/2015 και συγκεκριμένα

-Στην ειδική κατηγορία των Πολυτέκνων, θα γίνεται μείωση 25% επί του οικιακού τιμολογίου και για ένα μετρητή, αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν βεβαίωση από την αντίστοιχη ομοσπονδία Δωδεκανήσου:

Για άτομα με ειδικές ανάγκες μείωση 50% του οικιακού τιμολογίου σε άτομα με αναπηρία πάνω από 68% αφού οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία

Ο Πρόεδρος  Ιωάννης Νισύριος

Τα Μέλη Εμμανουήλ Βασιλαράκης Νικόλαος Νταής Δημήτριος Κωνσταντινίδης