Δήμος Καρπάθου: Καθορίστηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2023

Δήμος Καρπάθου: Καθορίστηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 2023

Το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 2.000.172,24, €: ΕΣΟΔΑ 2023

0311 544.882,3 6

0313 3.000,00 2111 360.000,0

0 5113 1.092.289 ,88

Σύνολο € 2.000.1 72,24

Οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Καρπάθου, για το οικονομικό έτος 2022, οι οποίες ανέρχονται στο ύψος των 1.995.889,10€, δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των δαπανών οι οποίες ανέρχονται στο ύψος των 903.599,22€, δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 1.092.289,88 € , το οποίο θα μεταφερθεί στο οικ. έτος 2023 σε ΚΑΕ 5113 και θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας καιφωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποίαβρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενεςαπό τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργίααυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστείπέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.

φωτογραφία αρχείου (Πηγάδια Καρπάθου, Ιούλιος 2022)

8.3.2023

Καρπαθιακά Νέα