ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Ορισμός υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Ορισμός υπαλλήλων για τη γραμματειακή υποστήριξη των ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 143/2024 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 9 του Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α΄ «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, ΦΕΚ 143/Α΄ με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων. 3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, (Ο.Ε.Υ.), του Δήμου Καρπάθου, ΦΕΚ 1322/Β΄.

4) Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Καρπάθου.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε :

Aναθέτουμε την διοικητική – γραμματειακή υποστήριξη των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου μας ως εξής:

Τοπική Κοινότητα Καρπάθου –Χαλκιά Καζαμία Φωτεινή του Ιωάννη με αναπληρωτή τον Φουντή Εμμανουήλ του Γεωργίου.

Τοπική Κοινότητα Απερίου – Φουντής Εμμανουήλ του Γεωργίου με αναπληρωτή τη Βασιλάκη – Νουαράκη Αναστασία του Θεοχάρη.

Τοπική Κοινότητα Πυλών – Λαχανά Ιωάννη του Κων/νου με αναπληρωτή τον Ρηγοπούλη – Ρήγα Εμμανουήλ του Μιχαήλ.

Τοπική Κοινότητα Όθους – Λαχανά Ιωάννη του Κων/νου με αναπληρωτή τον Ρηγοπούλη – Ρήγα Εμμανουήλ του Μιχαήλ. .

Τοπική Κοινότητα Μενετών – Ρηγοπούλης-Ρήγας Εμμανουήλ του Μιχαήλ με αναπληρωτή την Καπλάνογλου Αναστασία του Μηνά.

Τοπική Κοινότητα Αρκάσας -Ρηγοπούλης – Ρήγας Εμμανουήλ του Μιχαήλ με αναπληρωτή τη Μπαλασκά Σοφία του Βασιλίου.

Τοπική Κοινότητα Μεσοχωρίου – Βασιλάκη-Νουαράκη Αναστασία του Θεοχάρη με αναπληρωτή τον Φουντή Εμμανουήλ του Γεωργίου.

Τοπική Κοινότητα Σπόων – Βασιλάκη-Νουαράκη Αναστασία του Θεοχάρη με αναπληρωτή τον Φουντή Εμμανουήλ του Γεωργίου .

Τοπική Κοινότητα Ολύμπου – Μπαλασκά Σοφία του Βασιλείου με αναπληρωτή τη Βασιλάκη – Νουαράκη Αναστασία του Θεοχάρη.

Τοπική Κοινότητα Βωλάδας– Καπλάνογλου Αναστασία του Μηνά με αναπληρωτή τον Φουντή Εμμανουήλ του Γεωργίου.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχαήλ Κων. Φελλουζής

26.1.2024

Καρπαθιακά Νέα