Δήμος Καρπάθου: Αλλαγή στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής - Δεν συμφώνησε η παράταξη Μανωλάκη

Δήμος Καρπάθου: Αλλαγή στο πρόγραμμα τουριστικής προβολής - Δεν συμφώνησε η παράταξη Μανωλάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψιν των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Αντιδημάρχου Παιδείας μάθησης και Τουρισμού κ. Αναστάσιου Μηλιού, την οποία ανέγνωσε ο Γενικός Γραμματέας κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ, που αφορά το 10ο θέμα με τίτλο:

«Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Καρπάθου», η οποία έχει ως εξής:

Λόγω αλλαγών που προέκυψαν σχετικά με τον σχεδιασμό για την προώθηση και ανάπτυξη του τουρισμού της Καρπάθου, προτείνεται να τροποποιηθεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπάθου το οποίο εγκρίθηκε αρχικά με την απόφαση 16/2024 του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακάτω αναλύεται η τροποποίηση που έγινε ύστερα από την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του προϋπολογισμού η οποία ψηφίστηκε με την 43/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Με βάση τις αλλαγές που έγιναν στους Κ.Α.Ε. του οικονομικού προϋπολογισμού του Δήμου μας, παρατίθενται οι παρακάτω τροποποιήσεις και προσθήκες του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2024.

Εισηγούμαστε την τροποποίηση του προγράμματος τουριστική προβολής του Δήμου Καρπάθου προτείνοντας την αφαίρεση ποσών σε καθορισμένες δράσεις επί του αρχικού προγράμματος και την πρόβλεψη ποσών σε νέες δράσεις.

Συγκεκριμένα προτείνεται:
Η αφαίρεση του ποσού των 10.000 ευρώ απο την Δράση 13 του προγράμματος (Δημιουργία σειράς φεστιβάλ δραστηριοτήτων ή/και γαστρονομίας ή/και παράδοσης)

– Για την ίδια κατηγορία απομένουν 30.000 €.
Η αφαίρεση του ποσού των 15.000 ευρώ από την Δράση 1 του προγράμματος (Συμμετοχή σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό, παρουσιάσεις προορισμού και φιλοξενίας δημοσιογράφων και καλεσμένων)

– Για την ίδια κατηγορία απομένουν 15.000 €.

Η αφαίρεση του ποσού των 5.000 ευρώ από την Δράση 11 του προγράμματος
(Παρουσιάσεις του προορισμού – ενέργειες δημοσίων σχέσεων) –

– Για την ίδια κατηγορία απομένουν 10.000 €.

Εισηγούμαστε την προσθήκη τριών νέων δράσεων ως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ:

Προγραμματική σύμβαση με το ΝΠΔΔ “Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου” για Διεξαγωγή έρευνας που αφορά την αποτύπωση του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των επισκεπτών – τουριστών αλλά και των μελλοντικών προοπτικών και κατευθύνσεων της Καρπάθου.
Ποσό: 30.000 €

Α) Ποσοτική έρευνα αποτύπωσης του προφίλ και της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς των τουριστών – επισκεπτών της Καρπάθου Υλοποίηση ποσοτικής έρευνας στους επισκέπτες – τουρίστες του νησιού με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου:
Υλοποίηση ποσοτικής έρευνας στους επισκέπτες – τουρίστες του νησιού με χρήση δομημένου ερωτηματολογίου.

Θα ερωτηθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των επισκεπτών του νησιού σε περίοδο ενός έτους.
Βασικός σκοπός της έρευνας είναι η αποτύπωση του προφίλ των επισκεπτών –τουριστών του νησιού και ιδιαίτερα η τουριστική και καταναλωτική συμπεριφορά τους (γιατί επέλεξαν το νησί, πως έκαναν κράτηση, ποια κανάλια επέλεξαν, βαθμό ικανοποίησης κ.λπ.).

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί στις πύλες εισόδου – εξόδου του νησιού αλλά και σε επιλεγμένες επιχειρήσεις (π.χ. ξενοδοχεία) και επιλεγμένα σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος. Θα χρησιμοποιηθούν ενημερωτικές αφίσες (3 διαστάσεων Α5, Α4 & Α3) για συμμετοχή στην έρευνα μέσω QR code και συμπληρωματικά θα υπάρχει αφενός στοχευμένη (χρονικά) παρουσία ερευνητών προς ενθάρρυνση της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου και αφετέρου αξιοποίηση των Social media.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δώσουν πολύτιμη πληροφόρηση για τα χαρακτηριστικά των επισκεπτών – τουριστών του νησιού, την ταξιδιωτική τους συμπεριφορά και την αντιλαμβανόμενη αξία. Η αποτύπωση της «οπτικής» των επισκεπτών του νησιού αποτελεί βασικό βήμα στην κατεύθυνση ενός ρεαλιστικού στρατηγικού σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης και προσδιορισμού συγκεκριμένων μελλοντικών αγορών – στόχων.

Β) Ποιοτική έρευνα σε βασικούς stakeholders του νησιού για την αποτύπωση των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων του νησιού:
Υλοποίηση ποιοτικής έρευνας με βασικούς stakeholders του νησιού και συγκεκριμένα με εκπροσώπους από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που εμπλέκονται (άμεσα ή έμμεσα) στην τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Μονάδα έρευνας δύναται να αποτελέσουν εκπρόσωποι από το Δήμο της Καρπάθου, την ένωση ξενοδόχων και ενοικιαζόμενων δωματίων, των τουριστικών γραφείων, των μουσείων, των βασικών μεταφορών (αεροδρόμιο και λιμάνι), των πολιτιστικών σωματείων, των πεζοπορικών συλλόγων κ.ά.
Βασικός σκοπός της ποιοτικής έρευνας, είναι η αποτύπωση των μελλοντικών τουριστικών προοπτικών και κατευθύνσεων του νησιού.

Στο πλαίσιο αυτό οι συμμετέχοντες θα κληθούν να περιγράψουν, καθένας από την πλευρά του φορέα που εκπροσωπεί, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις ευκαιρίες ή και τις απειλές που αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν σε σχέση με την τουριστική ανάπτυξη της Καρπάθου αλλά κυρίως να διατυπώσει προτάσεις για τις πιθανές προοπτικές και κατευθύνσεις της.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσω ποιοτικής έρευνας με χρήση ημιδομημένου οδηγού συνέντευξης, με επιτόπια παρουσία ερευνητών στο νησί της Καρπάθου αλλά και με εξ αποστάσεων (μέσω τεχνολογικών μέσων) συνεντεύξεις.
Τα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας αναμένεται να δώσουν ρεαλιστικές κατευθύνσεις σε σχέση αφενός με τη διαχείριση των υφιστάμενων τουριστικών δομών, προϊόντων και υπηρεσιών και αφετέρου με τον σχεδιασμό νέων, αξιοποιώντας τη δυναμική και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιού της Καρπάθου, με στόχο μια βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη

ΔΕΥΤΕΡΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Διοργάνωση σεμιναρίων στους επαγγελματίες του τουρισμού Νήσου Καρπάθου. Ποσό: 4.000€
Μέσα σε ένα απαιτητικό ανταγωνιστικό περιβάλλον και με τις εξελίξεις να «τρέχουν» με ταχύτατους ρυθμούς, η εκπαίδευση των επαγγελματιών του Τουρισμού αναδεικνύεται σε σημαντική παράμετρο του τουριστικού «προϊόντος» και σε βασική παράμετρο της προστιθέμενης αξίας των τουριστικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση διενεργώντας εκπαιδευτικά σεμινάρια και προσκαλώντας επιλεγμένους ομιλητές για την ανάλυση καίριων θεμάτων με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων. Ο Δήμος θα μπορούσε να συνεργαστεί με Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, Κέντρα Δια βίου Μάθησης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με επιμελητήρια, τον ΕΟΤ και το Υπουργείο Τουρισμού αλλά με τον ΙΝΣΕΤΕ για την επιμόρφωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών του νησιού που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό.

Επίσης, ο Δήμος Καρπάθου θα μπορούσε να αναλάβει την διοργάνωση του Σχολείου Τουρισμού OnTour (ΣΤΟΤ) που είναι μία εκπαιδευτική δράση, η οποία γεννήθηκε το 2018 από τη σύμπραξη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) και του ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ. Την εθνική διοργάνωση των Σχολείων Τουρισμού On Tour επιμελείται το ΙΝΣΕΤΕ, σε συνεργασία με τους εκάστοτε τοπικούς διοργανωτές.
Στόχος του Σχολείου Τουρισμού On Tour, είναι να προσφέρει σύγχρονες γνώσεις, δεξιότητες, κίνητρα και έμπνευση στους επαγγελματίες των προορισμών που ταξιδεύει, οι οποίοι κατά κύριο λόγο, είναι αναπτυσσόμενες τουριστικές περιοχές. Η διοργάνωση των Σχολείων Τουρισμού On Tour βασίζεται στις συνέργειες των τοπικών κοινωνιών και αναδεικνύει την ανάγκη της συνεργασίας μεταξύ όλων των παρόχων της τουριστικής εμπειρίας του επισκέπτη, δίνοντας με αυτό τον τρόπο ένα μήνυμα αναφορικά με την πολυσύνθετη διάσταση του τουριστικού προϊόντος και την κρισιμότητα της λειτουργίας ενός τουριστικού προορισμού.
Οι θεματικές ενότητες των ΣΤΟΤ επιλέγονται και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες, την ωριμότητα και την σύνθεση του κάθε προορισμού και προσφέρονται, από δυναμικούς και εξειδικευμένους ομιλητές. Όλες οι εισηγήσεις, προσαρμόζονται ανάλογα από τους εισηγητές για να απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες τους, καθώς αυτές αποτελούν την ραχοκοκαλιά των επιχειρήσεων
του ελληνικού τουρισμού.

ΤΡΙΤΗ ΝΕΑ ΔΡΑΣΗ: Στην Δράση 1 του προγράμματος Τουριστικής προβολής του Δήμου μας για το έτος 2024, με τίτλο: «Συμμετοχή σε εκθέσεις Τουρισμού στο εξωτερικό, παρουσιάσεις προορισμού και φιλοξενίες δημοσιογράφων και καλεσμένων», θα θέλαμε να προσθέσουμε την Διεθνή έκθεση Τουρισμού TTG η οποία θα γίνει στο Ρίμινι της Ιταλίας 09-11 Οκτωβρίου 2024.

Το 2023 είχε 67.000 επισκέπτες και 1.000 εκθέτες.
Είναι μία από τις μεγαλύτερες εκθέσεις τουρισμού της Ιταλίας με βαρύτητα στα
τουριστικά πρακτορεία και τις αεροπορικές εταιρίες. Στην συγκεκριμένη έκθεση δεν συμμετέχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αναμένεται να συμμετέχει ο ΕΟΤ.
Παρατηρήσεις:
Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασιλαράκης Γεώργιος παρατήρησε τα εξής:
1. Ότι είναι μία αλλαγή πλεύσης στη στοχοθεσία του Προγράμματος της Τουριστικής Προβολής,
2. Διαφώνησε κάθετα με την πρώτη δράση,
3. Ανέφερε ότι μία μελέτη η οποία θα δοθεί σε έναν εξωτερικό φορέα για να μας δώσει στοιχεία τα οποία τα έχουμε.
4. Ότι έπρεπε να προσαρμόσουμε το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής στα
υφιστάμενα προβλήματα.
5. Θεώρησε το ποσό υπερβολικό και τη στοχοθεσία λάθος.
6. Το μόνο θετικό της μελέτης αφορά τη φυσική παρουσία ανθρώπων οι οποίοι θα δώσουν αυτό το αποτέλεσμα.
7. Το Πρόγραμμα της Τουριστικής Προβολής έπρεπε να προσαρμοστεί στα υφιστάμενα προβλήματα.
8. Το ποσό υπερβολικό και τη στοχοθεσία λάθος.
9. Η άποψη της παράταξής μας είναι να ψηφίσουμε αρνητικά σ’ αυτό το θέμα.
Ακολούθησε ονομαστική ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκατέσσερα (14) μέλη:
1. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
2. Γαρεφαλάκης Ευστάθιος του Μιχαήλ
3. Γεραπετρίτη Μαριάννα του Ιωάννη
4. Δημάρχου Θεοχαρούλα του Γεωργίου
5. Λυριστής Ιωάννης του Μηνά
6. Λουλούδης Χρήστος του Ιωάννη
7. Μαντικός Νικήτας του Φανουρίου
8. Μανωλάκης Θεοδόσιος του Ηλία
9. Οικονόμος Ιωάννης του Αντωνίου (Ολύμπου)
10.Πρωτόπαπας Μηνάς του Μιχαήλ
11.Πρωτόπαπας Νικόλαος του Ιωάννη
12.Προικής Νικόλαος του Εμμανουήλ
13.Σαΐτης Εμμανουήλ του Βασιλείου
14.Σακέλλης Κομνηνός του Γεωργίου (Ολύμπου)

Κατά της εισήγησης ψήφισαν τέσσερα (4) μέλη:
1. Μανωλάκης Μιχαήλ του Ηλία
2. Βασιλαράκης Γεώργιος του Εμμανουήλ
3. Χριστοδούλου Αλέξανδρος του Ηλία
4. Λουλούδης Χρήστος Του Ιωάννη
Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την τροποποίηση του προγράμματος της τουριστικής προβολής Δήμου
Καρπάθου σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Δημήτριος Κων. Κωνσταντινίδης

29.4.2024

Καρπαθιακά Νέα