ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων

Από τη δημοτική αρχή της Καρπάθου εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για το έργο: «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων», όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση με αρ. πρωτ. 7443/03-10-2022 (αρ. μητρ. μελετών 44/2022).
Β. Καθορίζουμε την δαπάνη στο ύψος 15.961,57 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Γ. Η ανωτέρω δαπάνη θα καλυφθεί από Πυροπροστασία 8.000,00€ και Ι.Π. 7.961,57€, στον προϋπολογισμό εξόδων του 2022, θα βαρύνει τον ΚΑΕ 30.7333.0025, με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού δρόμου προς Ζώνα Κοινότητα Σπόων», στον οποίο έχει εγγραφεί σχετική πίστωση.

Το έργο αφορά τη βελτίωση βατότητας τμήματος αγροτικής οδοποιίας του Δήμου Καρπάθου και ειδικότερα, η προτεινόμενη αγροτική οδοποιία μήκους 550 μέτρων και
μέσου πλάτους τεσσάρων μέτρων βρίσκεται μέσα στα ευρύτερα όρια της Τοπικής Κοινότητας Σπόων του Δήμου Καρπάθου.
Η βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου αποσκοπεί στη βατότητα και την απρόσκοπτη προσπέλαση των δασικών δρόμων. Ένα καλά συντηρημένο δασικό δίκτυο, προσπελάσιμο
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, διευκολύνει τη γρήγορη και ασφαλή μεταφορά, τόσο των συνεργείων επιτήρησης – πρόληψης, όσο και των συνεργείων κατάσβεσης –
πυρόσβεσης, συμβάλλοντας έτσι στη συνεχή επιτήρηση – πρόληψη, αλλά και στην άμεση καταστολή – κατάσβεση των δασικών πυρκαγιών. Το μέγιστο αποτέλεσμα για την
προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων στα δημοτικά δάση του Δήμου Καρπάθου επιτυγχάνεται με τη συντήρηση του δασικού οδικού δικτύου. Επίσης, ένας ακόμα στόχος
του συγκεκριμένου έργου είναι η εξασφάλιση της εύκολης και ασφαλούς προσπελασιμότητας σε γεωργική γη καθ ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου αλλά και η υπόδειξη
του ΕΑΓΜΕ για την ύπαρξη λίμνης νερού στην περιοχή.
Η βελτίωση του οδικού δικτύου κρίνεται απαραίτητη, καθώς η βατότητα του δικτύου είναι δυσχερής εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν κατά τη χειμερινή
περίοδο, αλλά και λόγω των συχνών πυρκαγιών.

Φωτογραφία www.karpathos.gr

12.10.2022

Καρπαθιακά Νέα