Δυνατότητα αποδέσμευσης της Αστυνομίας από το αεροδρόμιο Καρπάθου

Δυνατότητα αποδέσμευσης της Αστυνομίας από το αεροδρόμιο Καρπάθου

 

Τη δυνατότητα αποδέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας από την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών προβλέπει το άρθρο 7 τροπολογίας που κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών και λαμβάνοντας υπόψη την βούληση της Ελληνικής Αστυνομίας για αποδέσμευσή από το έργο της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών στους, υπό κρατική διοίκηση, αερολιμένες, αλλά και την εμπειρία, από την μέχρι σήμερα παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών από ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας, που διαθέτουν κατάλληλα εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο από την ΥΠΑ προσωπικό, κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη δυνατότητας πλήρους αποδέσμευσης της Ελληνικής Αστυνομίας από τις ανωτέρω υπηρεσίες στους αερολιμένες αυτούς.

Το άρθρο αναφέρεται στα 24 περιφερειακά αεροδρόμια που είναι ακόμα υπό κρατική διαχείριση.

H ενδεχόμενη δαπάνη εκτιμάται από τον αρμόδιο φορέα στα 4,28 εκατ. ευρώ περίπου ετησίως.

Το άρθρο 7: Τροποποίηση άρθρου 24 ν.δ. 714/1970

Τα πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.δ.714/1970 (Α’ 238) αντικαθίστανται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η Υ.Π.Α. αναλαμβάνει την ευθύνη παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών, όπως ορίζονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας, αερολιμένες ευθύνης Υ.Π.Α., τις οποίες, εφόσον παρίσταται σχετική ανάγκη, μπορεί να αναθέτει σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφάλειας αερομεταφορών.

 

Ο ακριβής χρόνος ανάληψης από την Υ.Π.Α. των ανωτέρω υπηρεσιών ορίζεται σε κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Μεταφορών.

Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού θίγονται οι αρμοδιότητες Ελληνικής Αστυνομίας για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος στους χώρους των αερολιμένων».

www.metaforespress.gr