Ανακοινώθηκε ο διορισμός του Παιδιάτρου Μάνου Νισύριου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Ανακοινώθηκε ο διορισμός του Παιδιάτρου Μάνου Νισύριου στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Με την Γ4α/Γ.Π./36624/17.6.2021 απόφαση της Προϊσταμένης της Γεν. Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995, όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (ΦΕΚ 133/Α/7.8.2019) διορίζεται ο ιατρός ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΣΥΡΙΟΣ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ σε θέση ειδικευμένου ιατρού Παιδιατρικής με βαθμό Διευθυντή, του ΓΝ Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος», του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.