Διορίστηκε Παιδίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Διορίστηκε Παιδίατρος στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου

Με την υπό στοιχεία Γ4α/Γ.Π.60828/8.11.2022 απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίες από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» όπως μεταγενέστερα συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997, «Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, Οργάνωση των Υγειονομικών Υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις», του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης.», διορίζεται η ιατρός ΕΛΕΝΗ ΦΑΝΑΡΑΚΗ του ΧΡΗΣΤΟΥ σε θέση ειδικευμένης ιατρού Παιδιατρικής με βαθμό Επιμελητή Α΄, του ΓΝ Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος», του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. επί θητεία.

20.1.2023

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΑΚΟΥΚΑΚΗ