Δήμος Καρπάθου: Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου μας για προσωπικούς λόγους

Δήμος Καρπάθου: Αποδοχή παραίτησης υπαλλήλου μας για προσωπικούς λόγους

 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 933/ 2024 Ο Δήμαρχος Καρπάθου Έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις των άρθρων 152 παρ. 5 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/28-06-2007) περί «Κύρωσης το Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», σύμφωνα με τις οποίες η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή με πράξη που εκδίδεται από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπως και τις διατάξεις του άρθρου 160 για την λύση της υπαλληλικής σχέσης.

2) Την με αριθμ. Πρωτ: 16548/31-05-2024 αίτηση του μονίμου υπαλλήλου μας Τσιρώνη Δημητρίου του Χρήστου του κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών, με βαθμό Β, με την οποία μας υποβάλλει την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους.

3) Την με αριθμ. Πρωτ: 17797/28-06-2024 δεύτερη αίτηση του ιδίου υπαλλήλου, με την οποία επανέρχεται στην υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 16548/31-05-2024 πρώτη αίτησή του, εμμένοντας στο περιεχόμενό της.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Αποδεχόμαστε την από 28-06-2024 αίτηση παραίτησης του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Καρπάθου, Τσιρώνη Δημητρίου του Χρήστου, κλάδου ΠΕ Χημικών Μηχανικών, ειδικότητας ΠΕ Χημικών Μηχανικών , με βαθμό Β΄, για προσωπικούς λόγους και την λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Περίληψη της απόφασης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμός βεβαίωσης διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 8262587080/28-06-2024)

Ο Δήμαρχος Καρπάθου

Μιχαήλ Κ. Φελλουζής

30.6.2024

Καρπαθιακά Νέα