Προκηρύχθηκε το θερινό δρομολόγιο Ρόδος - Χάλκη - Κάρπαθος - Κάσος - Σητεία και επιστροφή

Προκηρύχθηκε το θερινό δρομολόγιο Ρόδος - Χάλκη - Κάρπαθος - Κάσος - Σητεία και επιστροφή

Προκήρυξη ανοικτού δημόσιου διεθνή αρχικού θερινού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εξυπηρέτηση δρομολογιακών γραμμών με σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας δρομολογιακής περιόδου 2022 – 2023.  Μεταξύ των γραμμών και το δρομολόγιο Ρόδος Χάλκη Κάρπαθος Κάσος Κρήτη και επιστροφή.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20/04/2023, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 10:00στο κτίριο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Ακτή Βασιλειάδη – Πύλες Ε1-Ε2), παρουσία της προβλεπόμενης στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να υποβάλουν μέχρι την παραπάνω ημέρα και ώρα τις προσφορές τους με τα έγγραφα και δικαιολογητικά που αναφέρονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι, ΙΙ, ΙΙI και IV της παρούσας.

Προσφορές που κατατίθενται από τους ενδιαφερόμενους μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

2. Σε περίπτωση που, είτε δεν υπάρξει συμμετοχή, είτε οι συμμετέχοντες απορριφθούν από την αρμόδια προς τούτο Επιτροπή, ο διαγωνισμός δύναται να επαναληφθεί μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), με τους ίδιους ή άλλους όρους.

3. Η δαπάνη βαρύνει το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2023 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΣΑΝΑ489

(Κωδικός Έργου:2023ΝΑ489000005198558) «Συμβάσεις Ανάθεσης Δημόσιας Υπηρεσίας Ακτοπλοϊκών Δρομολογιακών Γραμμών (2019ΣΕ150000003)».

Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ήτοι για το χρονικό διάστημα μέχρι 17/09/2023 ανέρχεται σε 7.197.926,00 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και σε 8.925.428,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

16.3.2023

Καρπαθιακα Νέα