Με drone θα μελετηθεί η Ορνιθοπανίδα στη Β. Κάρπαθο τη Σαρία και την παράκτια θαλάσσια ζώνη

Με drone θα μελετηθεί η Ορνιθοπανίδα στη Β. Κάρπαθο τη Σαρία και την παράκτια θαλάσσια ζώνη

Από το Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τη Γενική Γραμματεία Δασών δόθηκε η άδεια έρευνας για την καταγραφή ορνιθοπανίδας με χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone).

Η έρευνα θα πραγματοποιηθεί έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2024, στις περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΖΩΝΗ.

Γ. Είδη που θα μελετηθούν:

Ερωδιοί και Πελεκανόμορφα:

 Μαυροπελαργός (Ciconia nigra)

 Λευκοπελαργός (Ciconia ciconia)

 Αργυροτσικνιάς (Egretta alba)

 Λευκοτσικνιάς (Egretta garzetta)

 Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus)

 Ροδοπελακάνος (Pelecanus onocrotalus)

 Κορμοράνος (Phalacrocorax carbo)

 Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus)

Υδρόβια:  Ψαλίδα (Anas acuta)

 Χουλιαρόπαπια (Anas clypeata)

 Κιρκίρι (Anas crecca)

 Σφυριχτάρι (Αnas penelope)

 Πρασινοκέφαλη πάπια (Anas platyrhynchos)

 Σαρσέλα (Anas querquedula)

 Καπακλής (Anas strepera)

 Γκισάρι (Aythya ferina)

 Βαλτόπαπια (Aythya nyroca)

 Αγριόκυκνος (Cygnus cygnus)

 Κοινός Κύκνος (Cygnus olor)

 Φαλαρίδα (Fulica atra)

 Σκουφοβουτηχτάρι (Podiceps cristatus)

 Μαυροβουτηχτάρι (Podiceps nigricollis)

 Καστανόπαπια (Tadorna ferruginea)

 Βαρβάρα (Tadorna tadorna)

Θαλασσοπούλια:  Αρτέμης (Calonectris diomedea)

 Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis)

 Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii)

 Μύχος (Puffinus yelkouan)

Αρπακτικά:  Σπιζαετός (Aquila fasciata)  Χρυσαετός (Aquila chrysaetos)  Φιδαετός (Circaetus gallicus)  Κραυγαετός (Clanga pomarina)  Στικταετός (Clanga clanga)  Γερακαετός (Aquila pennata)  Σφηκιάρης (Pernis apivorus)  Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

 Τσίφτης (Milvus migrans)  Καλαμόκρικος (Circus aeruginosus)  Αετογερακίνα (Buteo rufinus)  Σαΐνι (Accipiter brevipes)  Μαυροπετρίτης (Falco eleonorae)

Δ. Σκοπός και μεθοδολογία της έρευνας: Η έρευνα αφορά τη διεξαγωγή ορνιθολογικών καταγραφών με χρήση μη επανδρωμένων ιπτάμενων οχημάτων (drone) στο πλαίσιο προγραμμάτων έρευνας, προστασίας και διαχείρισης ειδών ορνιθοπανίδας που λαμβάνουν μέρος σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000.

Η μεθοδολογία της έρευνας περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

 Απογραφή φωλιών και κατανομής αποικιακών ειδών που φωλιάζουν σε καλαμιώνες ή άλλες δυσπρόσιτες περιοχές

 Καταγραφή κρίσιμων ενδιαιτημάτων

 Χαρτογράφηση επικρατειών.

Ε. Άτομα που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα στο πεδίο:

 Τάσος Δημαλέξης

 Σπύρος Κωνσταντινόπουλος

 Βασίλης Γκορίτσας

 Δανάη Μιχαηλίδου

 Στρατής Μπουρδάκης

ΣΤ. Προϋποθέσεις – όροι χορήγησης :

α. Η παρούσα άδεια είναι ανεξάρτητη από άδειες ή πιστοποιητικά, που τυχόν απαιτούνται για την ανωτέρω περιοχή, από άλλες καθ’ ύλη αρμόδιες κεντρικές ή περιφερειακές υπηρεσίες και στρατιωτικές αρχές και τυχόν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις θέσουν αυτές στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους και του θεσμικού νομικού πλαισίου προστασίας στην οποία θα διεξαχθεί η έρευνα.

β. Πριν από τη διενέργεια της έρευνας ο αιτών οφείλει να έλθει σε επικοινωνία και να ενημερώσει τις τοπικές Δασικές Υπηρεσίες και τις οικείες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής της έρευνας στις περιοχές ενδιαφέροντος, τα ονόματα των συμμετεχόντων κάθε φορά, καθώς και για τον καθορισμό τυχόν λεπτομερειών, ιδιαίτερα δε για την αποφυγή σκόπιμης ενόχλησης των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας κατά την περίοδο αναπαραγωγής και εξαρτήσεως των.

γ. Οι εργασίες θα πρέπει να διεξαχθούν με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων τους, ή σε άλλα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος, ακολουθώντας τις υποδείξεις της αρμόδιας τοπικής δασικής υπηρεσίας και του προσωπικού των οικείων Μονάδων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών .

δ. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν σε ηλεκτρονική μορφή την παρούσα άδεια και αποδεικτικό των ατομικών της στοιχείων (Αρ. Δελτίου Αστ. Ταυτότητας ή διαβατήριο) κατά την διάρκεια των εργασιών πεδίου. Τα ως άνω έγγραφα οφείλουν να τα παρουσιάσουν σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε πιθανό έλεγχο από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ε. Μετά το πέρας των εργασιών πεδίου θα μας αποστέλλετε περίληψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων σας στα πλαίσια της παρούσης, προκειμένου να καταχωρήσουμε τα στοιχεία στο σύστημα HaBiDeS του EIONET, καθώς και να τα συμπεριλάβουμε στις εκθέσεις που υποβάλλουμε σε εφαρμογή του άρθρου 9 της οδηγίας 2019/147/ΕΚ «Περί διατηρήσεως των αγρίων πτηνών», καθώς και ένα πλήρες αντίγραφο μετά την ολοκλήρωσή της στην Υπηρεσία μας, καθώς και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α., στην Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας.

στ. Στην περίπτωση ερευνητικών εργασιών σε περιοχές που εμπίπτουν εντός της αρμοδιότητας του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και αφορούν τα προστατευτέα αντικείμενα αυτών, θα παραδίδονται τα πρωτογενή δεδομένα (raw data) των δειγματοληψιών στην οικεία Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Οι Δασικές Υπηρεσίες και οι Διευθύνσεις Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Τομέα Α και Β του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. στους οποίους κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται να ενημερώσουν το προσωπικό τους, για τη χορηγούμενη άδεια έρευνας και για τα χρονικά διαστήματα που θα υλοποιηθεί, καθώς και να εποπτεύσουν τη διαδικασία, επιβάλλοντας, εφόσον ειδικοί λόγοι το απαιτήσουν, τυχόν απαραίτητους συμπληρωματικούς όρους για αποφυγή ενδεχόμενης αρνητικής επίπτωσης στην κατάσταση διατήρησης των ειδών της άγριας πτηνοπανίδας και τους οικοτόπους της στις περιοχές έρευνας.

Η παρούσα χορηγείται υπό την αίρεση ότι δεν ισχύουν περιοριστικά μέτρα στην Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες θα διεξαχθεί η έρευνα και υπό την προϋπόθεση της αυστηρής τήρησης από τους συμμετέχοντες των προβλεπόμενων κατά περίπτωση ισχυόντων «Έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο διασποράς του κορωνοϊού COVID 19 στο σύνολο της Επικράτειας», καθώς και τυχόν επιπρόσθετων, ειδικότερων περιοριστικών μέτρων προστασίας, όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά σε αυτές.

21.2.2023

Καρπαθιακά Νέα