Αυτές είναι οι έδρες στα δημοτικά συμβούλια Καρπάθου & ΗΝ Κάσου μετά τις εκλογές

Αυτές είναι οι έδρες στα δημοτικά συμβούλια Καρπάθου & ΗΝ Κάσου μετά τις εκλογές

Ο αριθμός των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 12 του ν. 4804/2021, με βάση το μόνιμο πληθυσμό της, όπως προκύπτει από την τελευταία απογραφή, ορίζεται ο αναγραφόμενος ως ακολούθως:

Η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

2.8.2023

Καρπαθιακά Νέα