Το γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου ενημερώνει

Το γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης Καρπάθου ενημερώνει
Δελτίο Τύπου
Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 για το σύνολο των Ελευθέρων Επαγγελματιών,
Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών:
  •  με άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας,
  •  με άσκηση πολλαπλής μη μισθωτής δραστηριότητας,
  •  με άσκηση μη μισθωτής δραστηριότητας με παράλληλη μισθωτή απασχόληση και
  •  των προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.9 του άρθρου 39 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν.
Α. Διαχείριση αποτελέσματος εκκαθάρισης
Για τη διαχείριση του αποτελέσματος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:
  •  Πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01€, δύναται να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης –
δήλωσης συμψηφισμού έως 30.11.2020, στον ιστότοπο του e- ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικές
Υπηρεσίες – Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης – Εκκαθάριση έτους 2019).
Μετά την πάροδο της προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, θα πιστωθεί
στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων, το ποσό προς επιστροφή που προκύπτει, μετά από
διαδικασία ελέγχου ύπαρξης οφειλών και συμψηφισμού με αυτές.
  •  Χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.11.2020.
Οι δόσεις καταβάλλονται με την χρήση του κωδικού πληρωμής που ίσχυε για την
καταβολή εισφορών έως 31.12.2019.
Ληξιπρόθεσμες δόσεις εκκαθάρισης βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ, κατά τα γνωστά.