ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τις εκλογές - Δείτε πόσοι υποψήφιοι σύμβουλοι χρειάζονται

ΚΑΡΠΑΘΟΣ: Η εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. για τις εκλογές - Δείτε πόσοι υποψήφιοι σύμβουλοι χρειάζονται

Με τις δυο εγκυκλίους που δημοσίευσε χθες το ΥΠΕΣ παρέχεται στους ενδιαφερόμενους πλήρης ενημέρωση για σειρά ζητημάτων που άπτονται της εκλογικής διαδικασίας στις ερχόμενες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Πιο συγκεκριμένα, τονίζεται ότι στις προσεχείς αυτοδιοικητικές εκλογές θα εφαρμοστούν σημαντικές αλλαγές σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2019, οι οποίες εισήχθησαν με τον ν.4804/2021 που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2021.

Για την συμμετοχή μιας παράταξης στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου στην Κάρπαθο εκτός από τον Δήμαρχο πρέπει:

  • να υποβάλει από 19 έως 48 υποψήφιου Δημοτικούς Συμβούλους
  • σε ποσοστό 60% συμμετοχή με 3 υποψήφιους Συμβούλους στις 8 τοπικές κοινότητες  (μέγιστο αριθμό 8 υποψηφίων). Συνολικα 15 υποψηφίους.
  • ειδικά για τα Πηγάδια 5 υποψήφιους (μέγιστο αριθμό 13 υποψηφίους)

για την Όλυμπο χρειάζονται 3 υποψήφιοι (μέγιστος αριθμός 8 υποψηφίων)

Με έναν απλό υπολογισμό βρίσκουμε λοιπόν ότι για μια υποψήφια παράταξη στην Κάρπαθο χρειάζονται ο υποψήφιος Δήμαρχος + 19 τουλάχιστον υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι στο γενικό ψηφοδέλτιο + 5 υποψηφίους στα Πηγάδια + 15 για το 60% σε 5 κοινότητες.

Συνολικά οι υποψήφιοι μιας παράταξης δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότεροι από 39.

 

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ


 

Αναλυτικά:

1. Επιτυχών συνδυασμός στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές αναδεικνύεται αυτός ο οποίος στον πρώτο γύρο συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 43% (43%+1 ψήφο) επί των εγκύρων ψηφοδελτίων κάθε δήμου ή περιφέρειας αντίστοιχα. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή, 15 Οκτωβρίου 2023, μεταξύ των υποψηφίων δημάρχων ή περιφερειαρχών των δύο (2) πρώτων συνδυασμών

Δείτε την Εγκύκλιο υπ’ αριθμ. 849 για την διενέργεια των Εκλογών της 8ης Οκτωβρίου 2023 για την ανάδειξη των Δημοτικών Αρχών.

Διαβάστε την Εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.  ΕΔΩ

2. Επανέρχεται η πενταετής θητεία των αυτοδιοικητικών αρχών, όπως ακριβώς ίσχυσε μεταξύ 2014 και 2019. Επομένως, οι νέοι δήμαρχοι και περιφερειάρχες θα αναλάβουν καθήκοντα την 1η Ιανουαρίου 2024 και η θητεία τους θα λήξει την 31η Δεκεμβρίου 2028.

3. Εξορθολογίζεται ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου και του περιφερειακού συμβουλίου, ώστε να είναι πιο λειτουργικά και να ασκούν αποτελεσματικότερα τον ρόλο που τους αναθέτουν οι πολίτες. Συνολικά, το 2019 είχαν εκλεγεί εννέα χιλιάδες τετρακόσιοι εβδομήντα (9.470) δημοτικοί σύμβουλοι στους 332 δήμους της χώρας, ενώ για την επόμενη θητεία εκλέγονται οχτώ χιλιάδες τετρακόσιοι ογδόντα ένας (8.481). Αντίστοιχα, οι περιφερειακοί σύμβουλοι που θα εκλεγούν στις προσεχείς εκλογές είναι εξακόσιοι έντεκα (611) έναντι επτακοσίων τριών (703) της τετραετίας 2019 – 2023.

4. Ταυτόχρονα, αυξάνεται ο μέγιστος αριθμός των υποψηφίων που μπορούν να συμπεριληφθούν στον συνδυασμό υποψήφιου δημάρχου ή περιφερειάρχη, από το 50% του αριθμού των εδρών κάθε εκλογικής περιφέρειας στο 150%. Αντίστοιχη είναι και η αύξηση για τους υποψήφιους συμβούλους των δημοτικών κοινοτήτων

Οι συνδυασμοί καταρτίζονται ως ακολούθως:

Κάθε συνδυασμός περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

  • τον υποψήφιο δήμαρχο
  • τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στο σύνολο των εκλογικών περιφερειών.

170 Σε κάθε εκλογική περιφέρεια ο αριθμός των υποψηφίων κυμαίνεται ανάμεσα: – στον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει της υπ’ αριθμ. 64716/ 1.8.2023 (Β’ 4844 και ΑΔΑ: Ψ2Ζ446ΜΤΛ6-ΡΤΦ) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (κατ’ ελάχιστον) και – στον αριθμό που προκύπτει μετά από προσαύξηση μέχρι και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) σε σχέση με τον κατ’ ελάχιστο αριθμό εδρών. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5.

171 Για τον υπολογισμό του ελάχιστου και μέγιστου δυνατού αριθμού των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων δεν προσμετρείται ο υποψήφιος δήμαρχος. Επισημαίνεται ότι σε δήμους που αποτελούνται από περισσότερες της μίας εκλογικές περιφέρειες, το συνολικό άθροισμα του μέγιστου αριθμού υποψηφίων δύναται να είναι μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέγιστο αριθμό υποψηφίων σε δήμους που αποτελούν ενιαία εκλογική περιφέρεια, στην οποία εκλέγεται ίδιος αριθμός δημοτικών συμβούλων.

172 • τους υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας και/ή προέδρους δημοτικής κοινότητας, για το 60% των δημοτικών κοινοτήτων τουλάχιστον, ανεξαρτήτως πληθυσμού.173,174 – Σε κάθε δημοτική κοινότητα στην οποία εκλέγεται συμβούλιο, ο συνδυασμός έχει υποψηφίους συμβούλους σε αριθμό ο οποίος κυμαίνεται ανάμεσα:

➢ στον αριθμό των εδρών που αντιστοιχούν σε αυτή, βάσει του πληθυσμού της (κατ’ ελάχιστον) και

➢ στον αριθμό που προκύπτει μετά από προσαύξηση μέχρι και εκατόν πενήντα τοις εκατό (150%) σε σχέση με τον κατ’ ελάχιστο αριθμό εδρών που αντιστοιχούν στην κάθε δημοτική κοινότητα. Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό σκέλος είναι ίσο ή μεγαλύτερο του 0,5. 175

– Σε κάθε δημοτική κοινότητα στην οποία εκλέγεται πρόεδρος, ο αριθμός των υποψήφιων πρόεδρων , μπορεί να κυμαίνεται από έναν (1) έως τρεις (3) . 176 • υποψήφιους, από κάθε φύλο, σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του οικείου συνδυασμού, εξαιρουμένων των υποψηφίων προέδρων δημοτικών κοινοτήτων έως και διακοσίους (200) κατοίκους177 (βλ. αναλυτικότερα το επόμενο κεφάλαιο).

2.2. Ποσόστωση υποψηφίων από κάθε φύλο Κάθε συνδυασμός πρέπει να περιλαμβάνει στο ψηφοδέλτιό του υποψήφιο δήμαρχο, υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους και υποψήφιους συμβούλους δημοτικής κοινότητας από κάθε φύλο (άνδρες – γυναίκες) σε ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 40% του συνολικού αριθμού των υποψηφίων του.

Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το δεκαδικό μέρος του είναι τουλάχιστον ίσο με 0,5. Ειδικά για την περίπτωση δήμων που αποτελούνται από περισσότερες της μίας (1) εκλογικές περιφέρειες ή αποτελούνται από δημοτικές κοινότητες επισημαίνεται ότι η ποσόστωση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των υποψηφίων, ήτοι δημάρχου, δημοτικών συμβούλων και συμβούλων δημοτικής κοινότητας (εξαιρουμένων των προέδρων των δημοτικών κοινοτήτων) στο σύνολο του δήμου και όχι ανά εκλογική 85 περιφέρεια ή δημοτική κοινότητα. Ο συνδυασμός μπορεί να κατανείμει στη συνέχεια όπως επιθυμεί τους υποψήφιους και από τα δύο φύλα που του αναλογούν σε κάθε κατηγορία υποψηφίων (δήμαρχο, δημοτικούς συμβούλους, συμβούλους δημοτικής κοινότητας, προέδρους δημοτικών κοινοτήτων) και σε κάθε εκλογική περιφέρεια ή κοινότητα.. Κρίσιμο χρονικό σημείο κατά το οποίο κρίνεται το παραδεκτό της δήλωσης κατάρτισης συνδυασμού, από την άποψη της συμμετοχής σε αυτόν του νόμιμου αριθμού υποψήφιων και των δύο (2) φύλων, είναι το χρονικό σημείο ανακήρυξης του συνδυασμού αυτού από το αρμόδιο πολιτικό δικαστήριο.179 Αν μετά την ανακήρυξη και τη συμμετοχή του συνδυασμού στις εκλογές, ακυρωθεί η ανακήρυξη υποψηφίου ή η εκλογή συμβούλου και έτσι ελαττωθεί το νόμιμο ποσοστό υποψηφίων ή συμβούλων από τα δύο φύλα, η δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού δεν καθίσταται απαράδεκτη.180

Η δήλωση των συνδυασμών υποβάλλεται στην ηλεκτρονική Πύλη δήλωσης υποψηφιοτήτων η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr -ΕΨΠ), από τους επικεφαλής των συνδυασμών υποψήφιους δημάρχους το αργότερο έως τις 23:59 την 31η Αυγούστου του 2023. Στη δήλωση κατάρτισης του συνδυασμού καταχωρίζονται από τον υποψήφιο δήμαρχο ή τον διαχειριστή του συνδυασμού, κατά σειρά: α) το όνομα και το τυχόν έμβλημα του συνδυασμού, το οποίο εκτός από μία σύντομη περιγραφή μπορεί και να απεικονίζεται.181 β) το όνομα, το επώνυμο και το πατρώνυμο ή μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ιδιότητα, η πλήρης διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου αιρετού (δημάρχου, δημοτικού συμβούλου, συμβούλου δημοτικής κοινότητας και προέδρου δημοτικής κοινότητας). γ) η εκλογική περιφέρεια ή η δημοτική κοινότητα στην οποία είναι υποψήφιος.

4.8.2023

Καρπαθιακά Νέα