Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικ. Καταστάσεων 2020 Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικ. Καταστάσεων 2020 Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Tην Τετάρτη, 22η Μαρτίου, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο δια ζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με 1ο θέμα στην ημερήσια διάταξη την « Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων Οικονομικού Έτους 2020» και ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛEIΟΨΗΦΙΑ να Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2020 με τις παρατηρήσεις του Δημάρχου Καρπάθου που αφορούν την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2020 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε το λόγο στον ορκωτό λογιστή της Ελεγκτικής Εταιρείας με την επωνυμία «LEVERAGE ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.» κ. Κουτουβίνη Νικόλαο ο οποίος ανέγνωσε την Έκθεση Ελέγχου επι των Οικονομικών Καταστάσεων έτους 2020 όπως ψηφίστηκαν στην ΟΕ με την αριθ.224/2021 απόφαση η οποία έχει ως κάτωθι:

«Από την ελεγκτική εργασία που πραγματοποιήσαμε υπάρχουν ευρήματα που αναφέρονται στην έκθεσή μας:

1. Δεν έχουν συνταχθεί, μέχρι τη χορήγηση της παρούσας έκθεσης ελέγχου, τα φύλλα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, στα προβλεπόμενα έντυπα και οι υπολογισμοί παραμένουν σε μη ευχερώς ελέγξιμες καταστάσεις. Επιπρόσθετα δεν έχει γίνει έλεγχος μεταγραφής των ακινήτων στο Κτηματολόγιο (Ν.4623/2019 , ΦΕΚ 134/Α/09.08.2019) και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η δημιουργία ενός επαρκούς περιουσιολογίου με συγκέντρωση των τίτλων κτήσης, αδειών οικοδομής και άλλων εγγραφών που επιβεβαιώνουν την κυριότητα και τα ενδεχόμενα βάρη επί των ακινήτων. Κατά συνέπεια δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τις επιδράσεις στην αξία των περιουσιακών στοιχείων στα ίδια κεφάλαια, για την περίπτωση που θα είχε ολοκληρωθεί ο επανέλεγχος της ακίνητης περιουσίας. Συστήνουμε στη παρούσα Διοίκηση του Δήμου να προβεί σε καταγραφή αυτών των παγίων από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή και η αποτίμησή τους από Ορκωτό Εκτιμητή.

2. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Π.Δ. 315/1999, περιλαμβάνονται στα κονδύλια του Πάγιου Ενεργητικού περιουσιακά στοιχεία που αποτιμήθηκαν με αξία μνείας αντί των ενδεικνυόμενων αξιών τους. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμηση των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα ίδια κεφάλαια και στα αποτελέσματα των προηγούμενων χρήσεων.

3. Στο κονδύλι του ενεργητικού Γ.ΙΙ.7 «Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές» συνολικού ποσού 2.273.946,92 € περιλαμβάνονται έργα τα οποία απεικονίζονται σε λογαριασμούς συνεχιζόμενων έργων υπό εκτέλεση με αποτέλεσμα να μην υπόκεινται σε αποσβέσεις (τόσο η αξία κτήσης τους όσο και οι σχετικές επιχορηγήσεις που λήφθηκαν για την κατασκευή τους). Στα πλαίσια του ελέγχου μας αποστείλαμε επιστολή στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για επιβεβαίωση συνεχιζόμενων έργων υπό εκτέλεση του συνόλου του κονδυλίου. Μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Έκθεσης δεν έχουμε λάβει σχετική επιστολή από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου που να μας επιβεβαιώνει τα συνεχιζόμενα έργα κατά τη 31η Δεκεμβρίου 2020 και τα ολοκληρωμένα έργα της κλειόμενης χρήσης. Λόγω των ανωτέρω, δεν κατέστη δυνατό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια αναφορικά με το ύψος των ολοκληρωμένων έργων που θα έπρεπε να είχαν μεταφερθεί στους επιμέρους λογαριασμούς παγίων και συνεπώς για το αντίστοιχο ύψος των αποσβέσεων και των αποσβέσεων επιχορηγήσεων παγίων που θα έπρεπε να είχαν λογιστεί στα αποτελέσματα της κλειόμενης και των πρ οηγούμενων χρήσεων και επομένως δεν γνωρίζουμε την ακριβή επίπτωσή τους στους λογαριασμούς των ενσώματων ακινητοποιήσεων, των αποτελεσμάτων χρήσης, των Ιδίων Κεφαλαίων και του κονδυλίου του Παθητικού Α.ΙΙ.

4 «Επιχορηγήσεις Επενδύσεων» του Δήμου. 4. Στο λογαριαμό «Τίτλοι Πάγιας Επένδυσης», απεικονίζεται και η αξία κτήσης συμμετοχών σε ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α., συνολικού ποσού 472.000,00 €. Δεν τέθηκαν υπόψη μας στοιχεία σχετικά με την εύλογη αξία της συμμετοχής αυτής και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθή αποτίμησή τους και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στα αποτελέσματα, για την κλειόμενη και την προηγούμενη χρήση καθώς και στα ίδια κεφάλαια του Δήμου.

5. Ο Δήμος κατά παγία τακτική δεν παρακολουθεί τα αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά και τα πάσης φύσεως αποθέματα σε λογιστική – διαχειριστική αποθήκη και δεν προβαίνει σε απογραφή και αποτίμηση των τελικών αποθεμάτων στο τέλος κάθε χρήσης. Λόγω έλλειψης επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων στο λογιστικό – διαχειριστικό κύκλωμα των αποθεμάτων, δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των αναλώσεων των αποθεμάτων που έχουν επιβαρύνει τα αποτελέσματα της χρήσης 2020, καθώς και την ορθότητα της μη διενέργειας απογραφής και αποτίμησης των τελικών αποθεμάτων της 31.12.2020.

6. Εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης συνολικού ύψους 274.156,84 €, επί του συνόλου των βεβαιωμένων απαιτήσεων 1.660.508,09 € που περιλαμβάνονται στο κονδύλι του Ενεργητικού «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών & υπηρεσιών». Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου μας δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση για την επιβεβαίωση των ανωτέρω ποσών. Οι εναλλακτικές ελεγκτικές διαδικασίες που εφαρμόσαμε για την επιβεβαίωση του υπολοίπου αυτού, δεν μας παρείχαν σημαντική διασφάλιση, ως εκ τούτου διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στους λογαριασμούς των απαιτήσεων, στα αποτελέσματα χρήσης και προηγούμενων χρήσεων και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου από τυχόν διαφορές που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις.

7. Δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε τα απαραίτητα ελεγκτικά́τεκμήρια, προκειμένου να επαληθευτεί το υπόλοιπο του κονδυλίου του ενεργητικού «Χρεώστες Διάφοροι» ποσού 75.310,88 €. Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία του κονδυλίου αυτού και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.

8. Κατά τον έλεγχο του κονδυλίου «Δωρεές παγίων» διαπιστώθηκαν τα εξής: i) Δεν τέθηκε υπόψη μας η ανάλυση των εν λόγω παγίων συνολικής αξίας 1.927.290,47 € και κατά συνέπεια, δεν ήταν εφικτή η συσχέτιση του εν λόγω κονδυλίου με τα αντίστοιχα πάγια του μητρώου παγίων ii) Κατά πάγια τακτική δεν διενεργούνται αποσβέσεις στα συγκεκριμένα πάγια. Ως εκ τούτου διατηρούμε επιφυλάξεις ως προς την ορθότητα των υπολοίπων του κονδυλίου του παθητικού «Δωρεές παγίων» και των λογαριασμών αποτελεσμάτων της κλειόμενης και των προηγούμενων χρήσεων.

9. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία για τους Δήμους δεν σχηματίσθηκε ορθή πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή λόγω συνταξιοδότησης. Το επιπλέον – ορθό ποσό της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης δεν κατέστη δυνατό να προσδιορισθεί δεδομένου ότι δεν διενεργήθηκε η προβλεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ετήσια αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία διαδικασιών σχετικά με τη πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία ή λόγω συνταξιοδότησης, διατηρούμε επιφύλαξη στους λογαριασμούς προβλέψεων, στα αποτελέσματα της χρήσεως 2020 και στα Ίδια Κεφάλαια του Δήμου.

10. Στα πλαίσια του ελέγχου μας και κατά τη διαδικασία επιβεβαίωσης υπολοίπων του λογαριασμού Παθητικού Γ.ΙΙ.1 «Προμηθευτές» ύψους 618.836,54 € κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, εστάλησαν επιστολές επιβεβαίωσης σε προμηθευτές συνολικού ύψους 473.078,61 €. Μέχρι την ημερομηνία χορήγησης της παρούσας έκθεσης ελέγχου έχουμε λάβει απευθείας επιστολές από προμηθευτές ποσοστού 45% επί του δείγματος που επελέγη, για το υπόλοιπο ανεπιβεβαίωτο μέρος του δείγματος, οι εναλλακτικές διαδικασίες που εφαρμόστηκαν δεν ήταν ικανές να μας παρέχουν επαρκή τεκμήρια αναφορικά με την ορθότητα των υποχρεώσεων αυτών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020, συνεπώς, διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα του κονδυλίου Γ.ΙΙ.1 «Προμηθευτές».

11. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 1.410.000,00 € περίπου για τη κάλυψη ζημίας από αγωγές τρίτων κατα του Δήμου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες κατά ποσό 1.410.000,00 €, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.

12. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1738/2017 απόφαση του ΣτΕ οι χρήσεις μέχρι και το 2015 έχουν παραγραφεί. Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Δήμου δεν έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2016-2019 και δεν έχουν καταστεί οριστικές.

Η Δήμος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογισθούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη γι’ αυτές τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.

13. Ως προς την οικονομική διαχείριση του Δήμου δεν εφαρμόστηκαν οι διατάξεις του Π.Δ. 54/2018 περί εφαρμογής των Διεθνών (IPSAS) & Ευρωπαικών Λογιστικών Προτύπων του Δημόσιου Τομέα (EPSAS). Συστήνουμε στη παρούσα Διοίκηση του Δήμου την άμεση υλοποίηση – ολοκλήρωση της εν λόγω υποχρέωσης εντός της χρήσης 2022. Ποιο συγκεκριμένα την εν λόγω εξειδικευμένη υπηρεσία – λειτουργική δαπάνη, θα πρέπει να τη παράσχει Πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών.

Η εν λόγω δαπάνη έχει χαρακτήρα λειτουργικής δαπάνης (μία δαπάνη μπορεί να βαρύνει τον προϋπολογισμό ενός Δήμου μόνο όταν προβλέπεται από διάταξη νόμου ή παρόλο που δεν προβλέπεται από το νόμο είναι, κατά τα προεκτεθέντα, λειτουργική (βλ. 117, 75, 21, 10/2012 Πράξεις VII Τμ. Ελ.Συν., 247/2015 πράξη του Κλιμακίου τούτου), καθώς αποσκοπεί στη βελτίωση της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου Καρπάθου, πλαισιώνοντας, έτσι, τον επιδιωκόμενο από το Δήμο σκοπό για αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του (πρβλ. 75/2012 πράξη VII Τμ. Ελ.Συν.).

14. Από τον έλεγχό μας, προέκυψε ανυπαρξία συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου – Ν.4270/2014, άρθρο 168. Συστήνουμε στη παρούσα Διοίκηση του Δήμου την άμεση εφαρμογή της ισχούσας νομοθεσίας μέσω ανάθεσης σε εξωτερικό συνεργάτη (Πιστοποιημένο Εσωτερικό Ελεγκτή ενταγμένο στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών) για τα έτη 2020 και 2021, όπως προβλέπει ο Ν.4795/2021, άρθρο 9.

15. Μέχρι και την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, δεν παραδόθηκαν προς έλεγχο από το Προιστάμενο ταμείου εσόδων, περιουσίας του Δημου τα εξής: i) πλήρη στοιχεία χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής έτους 2020, αναφορικά με τα συνολικά έξοδα covid-19, πηγές χρηματοδοτήσεων και αποφάσεις Ο.Ε., τρόποι ανάθεσης αυτών ανά χρηματικό ένταλμα ii) όλα τα απλήρωτα χρηματικά εντάλματα στα οποία δεν τηρήθηκαν οι προθεσμίες δίμηνης αποπληρωμής αυτών iii) τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων αρθρ.3 – Ν.1080/1080 [Αποφάσεις περί μειώσεων, είτε απαλλαγής τελών στη χρήση].

Κατόπιν των ανωτέρω, συστήνουμε στη παρούσα Διοίκηση του Δήμου τη άμεση διενέργεια Έκτακτου Διαχειριστικού Ελέγχου για από το 01η Ιανουαρίου 2020 έως 30η Σεπτεμβρίου 2021 από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή.

16. Στα πλαίσια του ελέγχου μας δεν κατέστη εφικτό να αποκτήσουμε επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια σχετικά με το πλήθος και την αξία των εγγυητικών επιστολών που έχει λάβει ο Δήμος από τρίτους για την καλή εκτέλεση έργων. Επίσης, δεν διαπιστώθηκε σχετική εσωτερική διαδικασία παρακολούθησης των εν λόγω εγγυητικών ενώ δεν γίνεται σχετική αναφορά στο αντίστοιχο εδάφιο του προσαρτήματος. Κατά συνέπεια διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες επιπτώσεις που μπορεί να προκύψουν από τις προαναφερόμενες αδυναμίες.

17. Δεν μας προσκομίστηκαν στοιχεία που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη ασφαλιστικής κάλυψης είτε για κινδύνους που ενδεχομένως να απομειώσουν την περιουσία του Δήμου είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που έχουν έννομο συμφέρον κατά του Δήμου. Συνεπώς η έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που εκδώσαμε με ημερομηνία 17 Δεκεμβρίου 2021 είναι με «Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης». Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2021

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Νικόλαος Λ. Απέργης Α.Μ. ΣΟΕΛ: 54581

 

Στην συνέχεια το σώμα ενημερώθηκε για την εισήγηση με τις παρατηρήσεις της οικονομικής υπηρεσίας επι της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού χρήσης 2020 που υιοθετήθηκε από τον Δήμαρχο Καρπάθου καθώς και την πρόταση του Δημάρχου Καρπάθου που έχει ως εξής:

«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020.

Λαμβάνοντας υπόψιν την αριθ.πρωτ. 3215/2023 εισήγηση της Π.Ο.Υ. του Δήμου Καρπάθου και τα πρότυπα ελέγχου ΔΠΕ που δεν τηρήθηκαν αναθεωρώ την εισήγηση μου (Απόφαση ΔΣ 4/2022) καθώς δεν είχα νωρίτερα την κατάλληλη υπηρεσιακή ενημέρωση.

Επομένως, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 1. ΤΗΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΗΘΗΚΕ Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΠΕ 505-260-265-450-705. 2. ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΟΥ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΚΩΤΟ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020 ΕΝΤΟΣ 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ, ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ:

α) Θα προβούμε σε εκ νέου ανάθεση σε νέο ορκωτό ελεγκτή άμεσα για την σύνταξη νέας έκθεσης ελέγχου χρήσης 2020 και

β) Θα ζητήσουμε με επιστολή περαιτέρω οδηγίες από την Εποπτική Αρχή Ορκωτών Λογιστών ΕΛΤΕ. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ»

Συγκεκριμένα με την αριθ.πρωτ.3215/2023 εισήγηση της η Π.Ο.Υ. αναφέρει συμπερασματικά τα κάτωθι (η αναλυτική εισήγηση επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας απόφασης):

«Συμπερασματικά έπειτα από τα ανωτέρω: Επειδή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 210 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ θα έπρεπε να είχε γίνει ενημέρωση σχετικά με την ομάδα ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα , φυσική παρουσία και πόσο χρόνο θα απασχολήσει ο ορκωτός ελεγκτής από τα στελέχη του Δήμου Επειδή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 260 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ / ΔΠΕ 265 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ θα έπρεπε να υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τις αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου προς έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης ώστε να πράξει αναλόγως, Επειδή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 505 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ο ορκωτός ελεγκτής όταν δεν λαμβάνει απαντήσεις από τις επιστολές που έστειλε οφείλει να διενεργήσει εναλλακτικές διαδικασίες επιβεβαίωσης των υπολοίπων. Είναι δική του ευθύνη να επεκτείνει τις εργασίες του και να επιβεβαιώσει με κάθε τρόπο τα ανοιχτά υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης.

Επειδή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 450 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να αποστείλει ένα πίνακα με την ανάλυση των ευρημάτων που έχει εντοπίσει από τον έλεγχο του. Αυτό γίνεται και παίζει τον καθοριστικό ρόλο σε έναν έλεγχο καθώς η διοίκηση μπορεί να αποδεχτεί τα ευρήματα και να προχωρήσει σε άμεση διόρθωση τους άρα να μην χρειάζεται γνώμη με επιφύλαξη ή/και αρνητική γνώμη επί της έκθεσης του.

Το γεγονός ότι ο ορκωτός ελεγκτής δεν το έκανε φέρνει προ τετελεσμένων γεγονότων των Δήμο. Επειδή, σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ για να εκφέρει ένας ορκωτός ελεγκτής “Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης” θα πρέπει τα ευρήματα να είναι ουσιώδη και διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης “Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης” σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία του Δήμου για να ελέγξει αν πραγματικά ισχύουν ή όχι, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ ΤΗΝ ΜΗ ΨΗΦΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020, ΔΙΌΤΙ ΔΕΝ ΤΗΡΉΘΗΚΕ Η ΝΟΜΙΜΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΈΠΟΥΝ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ. Η (Π.Ο.Υ.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΚΑΡΠΑΘΟΥ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ ΣΟΦΙΑ»

Ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κουτουβίνης Νικόλαος υπερασπίστηκε την Έκθεση του και προσκόμισε στο σώμα διάφορα έγγραφα που κατά την άποψη του αποδεικνύουν το αντίθετο αλλά η Π.Ο.Υ. και ο Δήμαρχος Καρπάθου επέμειναν στην εισήγηση τους. Επιπλέον, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ ανέφερε ότι ο κ.Κουτουβίνης που εκπροσωπεί σήμερα 22/03/2023 εδώ τον ορκωτό για τον έλεγχο της χρήσης 2020 που έγινε μέσα στο έτος 2021 (ημερομηνία έκθεσης 17/12/2021) και συμμετείχε και ο ίδιος στην ομάδα εργασίας το έτος 2021, έχει κώλυμα εφόσον o ίδιος έκανε και τον εσωτερικό έλεγχο έτους 2021 μέσα στο έτος 2022 (επιστολή 13/5/2022) άρα δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις περι κωλύματος και σύγκρουσης συμφερόντων του εσωτερικού ελέγχου και ζήτησε να αποταθεί ο δήμος στην ΕΛΤΕ για να ζητήσει αναθεώρηση της έκθεσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ψήφισε ως εξής:

8 Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κύριοι Μανωλάκης Μιχαήλ ,Ανδρέου Νικόλαος, Καλή Φιλιππούση Ρηγοπούλα, Νταής Νικόλαος, Πρωτόπαπας Μηνάς, Ρεϊσης Μιχαήλ, Τσέρκης Εμμανουήλ Φελλουζή Ευαγγελία ψήφισαν θετικά τις οικονομικές καταστάσεις με την προσθήκη των παρατηρήσεων του Δημάρχου Καρπάθου επι της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2020 και –3 Δημοτικοί Σύμβουλοι οι κύριοι Βασιλαράκης Εμμανουήλ, Δήμαρχος Γεώργιος και Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ, ψήφισαν θετικά τις οικονομικές καταστάσεις χωρίς την προσθήκη των παρατηρήσεων επι της Έκθεσης του ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2020.

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛEIΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει τις Οικονομικές Καταστάσεις Οικονομικού Έτους 2020 με τις παρατηρήσεις του Δημάρχου Καρπάθου που αφορούν την Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2020 και συγκεκριμένα τα κάτωθι:

«Σύμφωνα με το ΔΠΕ 210 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ θα έπρεπε να είχε γίνει ενημέρωση σχετικά με την ομάδα ελέγχου, το χρονοδιάγραμμα , φυσική παρουσία και πόσο χρόνο θα απασχολήσει ο ορκωτός ελεγκτής από τα στελέχη του Δήμου Σύμφωνα με το ΔΠΕ 260 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ / ΔΠΕ 265 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ∆ΙΚΛΙ∆ΕΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ θα έπρεπε να υπήρχε ενημέρωση σχετικά με τις αδυναμίες που έχουν εντοπισθεί κατά την διάρκεια του ελέγχου προς έγκαιρη ενημέρωση της διοίκησης ώστε να πράξει αναλόγως,

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 505 ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ο ορκωτός ελεγκτής όταν δεν λαμβάνει απαντήσεις από τις επιστολές που έστειλε οφείλει να διενεργήσει εναλλακτικές διαδικασίες επιβεβαίωσης των υπολοίπων.

Είναι δική του ευθύνη να επεκτείνει τις εργασίες του και να επιβεβαιώσει με κάθε τρόπο τα ανοιχτά υπόλοιπα στο τέλος της χρήσης. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 450 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ο ορκωτός ελεγκτής οφείλει να αποστείλει ένα πίνακα με την ανάλυση των ευρημάτων που έχει εντοπίσει από τον έλεγχο του. Αυτό γίνεται και παίζει τον καθοριστικό ρόλο σε έναν έλεγχο καθώς η διοίκηση μπορεί να αποδεχτεί τα ευρήματα και να προχωρήσει σε άμεση διόρθωση τους άρα να μην χρειάζεται γνώμη με επιφύλαξη ή/και αρνητική γνώμη επί της έκθεσης του.

Το γεγονός ότι ο ορκωτός ελεγκτής δεν το έκανε φέρνει προ τετελεσμένων γεγονότων των Δήμο. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 705 ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ για να εκφέρει ένας ορκωτός ελεγκτής “Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης” θα πρέπει τα ευρήματα να είναι ουσιώδη και διάχυτα στις οικονομικές καταστάσεις. Επίσης “Αδυναμία Έκφρασης Γνώμης” σημαίνει ότι δεν έχει πρόσβαση στα αρχεία του Δήμου για να ελέγξει αν πραγματικά ισχύουν ή όχι κάτι που δεν προκύπτει Επομένως ζητάμε την ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 2020»

Επισυνάπτονται ο Απολογισμός 2020, οι Οικονομικές Καταστάσεις έτους 2020 και οι Παρατηρήσεις της επι της Έκθεσης Ελέγχου του ορκωτού Ελεγκτή χρήσης 2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Διακολιός Μιχαήλ 6. Καλή- Φιλιππούση Ρηγοπούλα 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 8. Λύκος Νικόλαος 9. Νουάρος Βασίλειος 10.Νταής Νικόλαος 11.Πρωτόπαπας Μηνάς 12.Ρεϊσης Μιχαήλ 13.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 14.Τσέρκης Εμμανουήλ 15.Φελλουζή Ευαγγελία

φωτογραφία αρχείου

26.4.2023

Καρπαθιακά Νέα