Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1180/21-02-2023)

Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1180/21-02-2023)

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου κατά τη συνεδρίαση 29.3.2023, ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση, ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:

Εγκρίνει την επιχορήγηση Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ με ποσό 20.000€. από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, το Κ-16 Εφηβικό και το Κ-14 Παιδικό στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023), σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1180/21-2-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 16/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια.


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφίας, που αφορά το πρώτο θέμα ημερήσιας Διάταξης με τίτλο:

«Έγκριση Απολογισμού επιχορήγησης Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ., η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 202 του Ν.3463/06: «Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων:

i. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, περιλαμβανομένων των εκκλησιαστικών, καθώς και σε πολιτιστικούς συλλόγους και αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που αναπτύσσουν πολιτιστικού χαρακτήρα δραστηριότητες και που έχουν την έδρα τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου,

ii. σε τοπικά παραρτήματα οργανώσεων πανελλήνιας δράσης, που αναπτύσσουν κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα, iii. σε συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με πανελλήνια δράση, οι οποίοι έχουν ως σκοπό την παροχή βοήθειας και υποστήριξης κάθε μορφής, σε παιδιάπου είναι, ιδίως, θύματα εξάρτησης, κακοποίησης, παραμέλησης, οικονομικής εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης, ανεξαρτήτως υπηκοότητας.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του συλλόγου, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκριση του από την οικεία οικονομική επιτροπή, iv. σε πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων στον οικείο Δήμο για την πραγματοποίηση κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ν. σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Δήμου, περιλαμβανομένων και των σχολικών επιτροπών, επιπροσθέτως της τακτικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων. Από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, εξαιρούνται οιαθλητικές ανώνυμες εταιρείες. Η παρούσα ισχύει έως τις 31.3.2023,

vi. σε φιλοζωικά σωματεία ή φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν στον οικείο δήμο και είναι εγγεγραμμένα στο Υπομητρώο Φιλοζωικών Σωματείων και Οργανώσεων του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πρόσθετη προϋπόθεση για την επιχορήγηση αυτή αποτελεί η κατάρτιση σχετικού προγράμματος δράσης του σωματείου ή της οργάνωσης, για τον αντίστοιχο δήμο και η έγκρισή του από την πενταμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και πρόληψης δημιουργίας νέων αδέσποτων ζώων του οικείου δήμου.

Με τις ίδιες προϋποθέσεις τα ανωτέρω σωματεία και οργανώσεις μπορούν να λαμβάνουν επιχορήγηση και από την οικεία περιφέρεια, εφόσον δραστηριοποιούνται εντός των ορίων της. Β. Η παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων επιτρέπεται μόνον εφόσον έχει εγγραφεί σχετική πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό για το σκοπό αυτόν. Το συνολικόποσό των επιχορηγήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό (1,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή, αν τα ποσά των χορηγούμενων ενισχύσεων από τους δήμους προς τους παραπάνω φορείς προέρχονται από έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις που προορίζονται για τους ανωτέρω φορείς ή αν οι φορείς που επιχορηγούνται είναι σχολικές επιτροπές.»

Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου έτους 2023 ο οποίος ψηφίστηκε με την υπ’ αριθ. 25/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 7706/22-03-2023 απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου εγγράφηκε στον Κ.Α. 00.6735 πίστωση ύψους 25.00 € για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική Έκθεση του Ν.4555/18 ως χαρακτηριστικό παράδειγμα για εξειδίκευση πίστωσης θα μπορούσε να αναφερθεί το άρθρο 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, περί παροχής επιχορηγήσεων και βοηθημάτων:η αρχική εγγραφή στον προϋπολογισμό καθορίζει το ύψος του συνολικού προς διάθεση χρηματικού ποσού, όμως από τη φύση της δεν μπορεί να καθορίζει τους τελικούς δικαιούχους.

Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ του Δήμου για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων είναι γενική παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής της για την επιχορήγηση του συλλόγου ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με το ποσό των 20.0000€ προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων.

Λαμβάνοντας Υπόψιν:

1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06 2) το 56 του ν.5003/2022 που τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της υποπερ. vi) της περ. Α’ της παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα δήμων και Κοινοτήτων [ν. 3463/2006 (Α’ 114)] και παρατείνεται έως 31.3.2023 η δυνατότητα επιχορήγησης Ο.Τ.Α. σε αθλητικά σωματεία για την προαγωγή του οικείου αθλήματος, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που εδρεύουν στην περιοχή τους και συμμετέχουν σε εθνικά πρωταθλήματα ολυμπιακών αθλημάτων.

3) το άρθρο 203 του Ν.4555/18 4) την περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19 5) το άρθρο 10 Β Ν. 3861/2010

6) την Απόφαση Διοικ.Μετ.&Η.Δ. ΔΗΔ/Φ.40/1057/14.01.2015 (ΦΕΚ 116/21.01.2015 τεύχος Β’) 7) την αίτηση του συλλόγου 1180/21-2-2023 με τον προϋπολογισμό των εξόδων έτους 2023 με την οποία ζητούν 25.000€ ως επιχορήγηση προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, το Κ-16 Εφηβικό και το Κ-14 Παιδικό στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023), 8) Την υπ’ αριθ. 25/2023 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάρτιση του Π/Υ και την υπ’ αριθ. 7706/22-03-2023 Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την επικύρωσή του

9) την εγγεγραμμένη πίστωση 25.000 € στον Κ.Α. 00.6735 για επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων και σωματείων

10)Τα αναρτημένα στοιχεία δαπανών στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) που προσκομίσθηκαν με τον Απολογισμό του έτους 2022.

11)Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 16/2023 που ενέκρινε τον απολογισμό της επιχορήγησης έτους 2022 του Α.Σ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ

12)Το άρθρο 4 της Απόφασης Υπ. Επικρ. 13687 ΕΞ 2021/11.05.2021 (ΦΕΚ 2009/14.05.2021 τεύχος Β’)με το οποίο καθιερώθηκε η υποχρέωση των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που παρέχουν την επιχορήγηση να αναγράφουν σε εμφανές σημείο σε κάθε πράξη έγκρισης επιχορήγησηςπρος τους επιχορηγούμενους φορείς την εξής σημείωση: «Σε περίπτωση που το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερβεί τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020».

13)Το γεγονός ότι οι επιχορηγήσεις που είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό έτους 2023 δεν ξεπερνούν συνολικό το προβλεπόμενο ποσοστό του 1,5% των Τακτικών Εσόδων του Δήμου Καρπάθου, 14)Το έγγραφο του Δημάρχου Καρπάθου 3307/22-3-2023, ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ Την έγκριση της επιχορήγησης του ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με ποσό 20.000€ από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, το Κ-16 Εφηβικό και το Κ-14 Παιδικό στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023), σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1180/21-2-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 16/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια. Επειδή το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερέβη τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οιεπιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020.

Σημείωση :Όλα τα απαραίτητα έγγραφα επισυνάπτονται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιχορήγηση Δήμου Καρπάθου έτους 2022 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ με ποσό 20.000€. από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, το Κ-16 Εφηβικό και το Κ-14 Παιδικό στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023), σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1180/21-2-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 16/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια.

Επειδή το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερέβη τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Διακολιός Μιχαήλ 6. Ζανάκης Δημήτριος 7. Καλή-Φιλιππούση Ρηγοπούλα 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 9. Λύκος Νικόλαος 10.Λυριστής Ιωάννης 11.Μανωλάκης Θεοδόσης 12.Νταής Νικόλαος 13.Παραγυιός Εμμανουήλ 14.Ρεϊσης Μιχαήλ 15.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 16.Τσέρκης Εμμανουήλ 17.Φελλουζή Ευαγγελία

31.3.2023

Καρπαθιακά Νέα