ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας αιγιαλού και παραλίας της 23-05-2023

ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ: Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας αιγιαλού και παραλίας της 23-05-2023

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παρακάτω:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Με επιφύλαξη ψήφισαν θετικά τα μέλη της Επιτροπής οι κύριοι Δήμαρχος

Γεώργιος, Νταής Νικόλαος, Παραγυιός Εμμανουήλ, Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ. Ο κ. Τσέρκης Εμμανουήλ ψήφισε θετικά χωρίς επιφύλαξη.

Εγκρίνει το πρακτικό Δημοπρασίας αιγιαλού και παραλίας της 23-05-2023, με την επιφύλαξη ότι δεν υφίσταται η απαγορευτική διάταξη της μίσθωσης των δημοπρατούμενων τμημάτων Ζ25 και Ζ26 των κτηματικών υπηρεσιών του Δημοσίου και των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου και ότι έχουν τηρηθεί τα προ απαιτούμενα της υπ ́ αρ. απόφασης 43/2023 της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τα τμήματα αυτά.