Δάπεδο από τσιμέντο θα έχουν τα δημοτικά πάρκινγκ στα Πηγάδια. 73.999 ευρώ με απόφαση Δημάρχου

Δάπεδο από τσιμέντο θα έχουν τα δημοτικά πάρκινγκ στα Πηγάδια. 73.999 ευρώ με απόφαση Δημάρχου

Ο Δήμος Καρπάθου προχωρά στην τσιμεντόστρωση των Πάρκινγκ στα Πηγάδια Καρπάθου.

Για τον λόγο αυτό εγκρίθηκε δαπάνη Τεχνικών έργων σε χώρους στάθμευσης (χρηματοδότηση ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών) και διατίθεται πίστωση ύψους ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΕΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ και ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΛΕΠΤΑ ( 73.999,22 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 30.7326.0001 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2022

Πρόκειται να ακολουθήσουν τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση από τρεις υποψηφίους ανάδοχους.

Καρπαθιακά Νέα