Εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής ράμπας ανέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια από το Λιμενικό Ταμείο

Εγκρίθηκε η μελέτη κατασκευής ράμπας ανέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια από το Λιμενικό Ταμείο

Από το Λιμενικό Τεμείο Νότιας Δωδεκανήσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η δέσμευση πίστωσης ύψους δεκαεπτά χιλιάδες τετρακόσια ενενήντα τρία ευρώ και τριάντα δύο λεπτά 17.493,32€ σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογσμού εξόδων του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.,Κ.Α.Ε. 30-7412.051 οικ. έτος 2022 για την Μελέτη για την κατασκευή ράμπας ανέλκυσης σκαφών στα Πηγάδια Καρπάθου.