Στα 3.226.554,16 € ο προυπολογισμός του Νοσοκομείου Καρπάθου. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Στα 3.226.554,16 € ο προυπολογισμός του Νοσοκομείου Καρπάθου. Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και ομόφωνα αποφασίζει:

1. Την έγκριση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του ΓΝ Καρπάθου «Άγιος Ιωάννης ο Καρπάθιος» για το οικονομικό έτος 2021 ο οποίος ανέρχεται στα 3.226.554,16 €.

2. Την αποστολή της απόφασης στη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για έλεγχο νομιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. 27 της παρ.5 του άρθρου 3 του ν.3329/2005.

3. Την ανάρτηση της απόφασης στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010. 4. Την επικύρωση της απόφασής την ίδια ημέρα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΟΣ 16-09-2021

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ. ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΣΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΣΙΡΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

ΓΕΡΓΑΤΣΟΥΛΗ ΕΛΠΙΔΑ