Εγκρίθηκε από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ το σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου 2024

Εγκρίθηκε από την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ το σχέδιο Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου 2024

Από το Πρακτικό 25/27-11-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπάθου. 3 ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης: «Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 6/2023 Εκτελεστικής Επιτροπής)».

Στην Κάρπαθο σήμερα 27-11-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση δια ζώσης, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 30740/21-11-2023 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ιωάννη Νισύριου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / Α΄ /07-06-2010)

– «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». . ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Νισύριος Ιωάννης Νταής Νικόλαος Δήμαρχος Γεώργιος Πρωτόπαπας Μηνάς Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

Παρατηρήσεις:

Τα Πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου Καρπάθου κ. Παυλίνα Κ. Χατζηπαχούλη. Στην συνεδρίαση από Υπηρεσιακούς Παράγοντες παρευρέθηκαν:

1. Ο Γενικός Γραμματέας κ. Γερακιανάκης Μιχαήλ, η Διευθύντρια Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφία και ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Καρπάθου κ. Χριστοδουλάκης Ιωάννης .

2. Η σειρά των θεμάτων άλλαξε, κατόπιν συμφωνίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, λόγω ό,τι έπρεπε να προηγηθούν τα θέματα των ανταποδοτικών τελών πριν από το θέμα με τίτλο:

«Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού».

Σημείωση: Όλες οι τοποθετήσεις που τέθηκαν από πλευράς του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δημάρχου Καρπάθου κ. Νισύριου Ιωάννη και των μελών της, καταγράφηκαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της Συνεδρίασης 25/2023.

Ο Πρόεδρος κ. Νισύριος Ιωάννης έθεσε υπόψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών κ. Πολυχρονίου Σοφίας η οποία έχει ως εξής :

Το σχέδιο προϋπολογισμό έτους 2024 του Δήμου Καρπάθου έχει συνταχθεί σύμφωνα με την ΚΥΑ 63726/28-7-2023 (ΦΕΚ 4795) «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2024-μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω ΚΥΑ:

– Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών (0611) πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της τρίτης μηνιαίας τακτικής κατανομής έτους 2023 που αποδόθηκε στο δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΡΞ7Ψ46ΜΤΛ6-336) επί δώδεκα (12).

Συγκεκριμένα 12Χ99.860,00=1.198.320,00€.

– Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (4311), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στον δήμο κατά το έτος 2023, (απόφαση με ΑΔΑ:ΨΛ1Τ46ΜΤΛ6-ΚΤ1) επί (2,66). Συγκεκριμένα 2,66Χ 33.540=89.216,40€

-Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό από τον Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (0613) υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2023 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: Ψ5Θ946ΜΤΛ6-ΥΜΒ) και αφορά στους δήμους του Νομού Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένα € 950.000,00. -Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (0612) υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2023 (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: ΨΥΡΧ46ΜΤΛ6-ΔΒΣ) που αποδόθηκε στον δήμο επί τέσσερα (4). Συγκεκριμένα 4Χ52.830= 211.320,00€. Οι πιστώσεις από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών.

Παρακάτω αναλύεται ποιες δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών συνολικά και τα ποσά που θα αποδοθούν το έτος 2024 αλλά και τα χρηματικά υπόλοιπα που θα μεταφερθούν από το έτος 2023 (Πρώην ΣΑΤΑ). Οι επενδυτικές δαπάνες που προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών είναι οι εξής:

-Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στις σχολικές μονάδες της χώρας, υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στον δήμο για το διδακτικό έτος 2022-2023 (αποφάσεις κατανομής με ΑΔΑ: ΨΟ1Ι46ΜΤΛ6-8ΦΧ και 6ΓΧΤ46ΜΤΛ6-ΛΓΟ). Συγκεκριμένα ποσό € 42.090,00)

– Για τα έσοδα που αφορούν απόδοση στους Δήμους για τέλη διαφήμισης (ΚΑΕ 0715) και τέλος ακίνητης περιουσίας ( ΚΑΕ 0441), εγγράφονται τα ποσά που αφορούν τις αποδόσεις έτους 2022. Για τον Δήμο μας εγγράφεται πίστωση για τέλη διαφήμισης 14.810,00 € και για τέλος ακίνητης περιουσίας 18.730,00 €.

-Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό και αφορούν στην κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης κατανομής έτους 2023 που αποδόθηκε στον Δήμο (απόφαση κατανομής με ΑΔΑ: 9ΨΟΚ46ΜΤΛ6-ΛΑΖ) επι 1.20. Συγκεκριμένα 1,20Χ29.850=35.820,00€.

– Επιχορηγήσεις από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων του έτους 2024 για νέα έργα μπορούν να εγγραφούν μόνο εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση ένταξης.

– Η λήψη δανείου είναι δυνατή εφόσον συντρέχουν, σωρευτικά, οι προϋποθέσεις που ορίζονταιστο άρθρο 264 του ν. 3852/2010 και στην υπ’ αρ. 43093/30-7-2010 (Β’ 1153) απόφαση τουΥπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Κατ’ εξαίρεση παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους να συνομολογούν δάνεια, χωρίς τιςανωτέρω προϋποθέσεις, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων:

1,Της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, όπουπαρέχεται η δυνατότητα στους δήμους που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, να συνομολογούν δάνεια με αποκλειστικό σκοπό την χρηματοδότηση των χρεών τους, ταοποία προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες.

2.Με τις οποίες χορηγούνται δάνεια δυνάμει ειδικών προγραμμάτων [Πρόγραμμα «ΑντώνηςΤρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ της κοινήςυπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 22766/ 09-04-2020) – Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρου 69 του ν4509/2017)].

3.Του άρθρου 208 «Δανεισμός των Ο.Τ.Α. για δράσεις βελτίωσης της ενεργειακήςαποδοτικότητας» του ν. 4555/2018.

4.Του άρθρου 70 του ν. 4509/2017, που αφορούν στα Τοπικά Χωρικά Σχέδια.

5. Του άρθρου 37 του ν. 4608/2019, που αφορούν σε ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή εσόδου από δάνειο στον προϋπολογισμό είναι η ύπαρξηεγκριτικής, για τη δανειοδότηση του φορέα, απόφασης του αρμόδιου οργάνου του πιστωτικούιδρύματος ή του χρηματοπιστωτικού οργανισμού, καθώς και απόφασης του δανειοδοτούμενουφορέα, περί αποδοχής των όρων του δανείου.

– Βάσει του άρθρου 3 της περ. Γ της ΚΥΑ 38347/18 ορίζεται ότι μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ και της απόφασης έγκρισης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για χορήγηση δανείου στον φορέα, θα πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 «Αναπτυξιακά – Επενδυτικά δάνεια από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση)

– Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» το εγκεκριμένο ποσό χρηματοδότησης που αναμένεται να εκταμιευτεί εντός του έτους με βάση την εκτιμώμενη υλοποίηση του έργου,

– σε ΚΑΕ χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 – 69), οι πιστώσεις της αντίστοιχης δαπάνης που αναμένεται να υλοποιηθεί εντός του έτους. Κατόπιν υπογραφής της δανειακής σύμβασης, αναμορφώνεται εφόσον απαιτείται το ποσό που είχε εγγραφεί στον ΚΑΕ 3123 και πραγματοποιείται εγγραφή στο σκέλος των εσόδων στον ΚΑΕ 1315 «Επιχορηγήσεις από ειδικά προγράμματα [Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» (παρ. 5 του άρθρου 130 του ν. 4635/2019, Α΄ 167, υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 κοινή υπουργική απόφαση)

– Πρόγραμμα Φιλόδημος Ι (άρθρο 69 του ν. 4509/2017)]» ίση με το ποσό του ετήσιου κόστους εξυπηρέτησης του δανείου (τόκους+χρεωλύσια), όπως αυτό προκύπτει από την εν λόγω δανειακή σύμβαση. Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών πραγματοποιούνται εγγραφές στους ΚΑΕ 6521 «Τόκοι δανείων εσωτερικού» και 6526 «Χρεολύσια δανείων εσωτερικού» και σε υπηρεσίες χρηματοδοτούμενων δαπανών Π.Δ.Ε. (υπηρεσίες 60 – 69), καθώς οι ΚΑΕ των δανείων μπορούν να δημιουργούνται πλέον σε όλες τις υπηρεσίες. Για τον Δήμο μας εγγράφονται οι κάτωθι πιστώσεις

Για τον υπολογισμό της Ομάδας Ι λήφθηκε υπόψη το αποτέλεσμα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων οικονομικών ετών και ειδικότερα με βάση τα ποσά που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2022 σε συνδυασμό με την απόδοση των εισπράξεων από τον Οκτώβριο 2023.

Το άθροισμα των εισπράξεων της Ομάδας Ιδίων Εσόδων Ι κατά το έτος 2022 ήταν €1.845.723,14 και ο Δήμος μας προϋπολόγισε για το έτος 2024 € 2.084.288,79. Υπήρχε θετική απόκλιση των εισπράξεων του Οκτωβρίου 2023 έναντι του Οκτωβρίου 2022 από την οποία χρησιμοποιήθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2024 τα 238.565,65€.

-ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ: Η Ομάδα Εσόδων ΙΙ αποτελείται από τον ΚΑ Εσόδων 32 «Εισπρακτέα Υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη».

Στον ΚΑΕ 32 εγγράφονται όλες οι απαιτήσεις (βεβαιωθέντα) που προέκυψαν κατά τα προηγούμενα Οικονομικά Έτη (ΠΟΕ) και στην Ομάδα δαπανών 85 « Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους», υποχρεωτικά εγγράφεται ως πρόβλεψη μη είσπραξης το ποσό που προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δύο προηγούμενων ετών (2022-2023).

Συγκεκριμένα για το έτος 2024 ΚΑΕ 32: € 1.601.610,56 και ΚΑΕ 85: 1.281.610,56 (Πραγματικές εισπράξεις στην Ομάδα 32 (32-85): 320.000,00€. Δηλαδή οι εισπράξεις υπολογίζονται με βάση τα ποσά του έτους 2022 που ήταν 271.278,41€ συν την επιτρεπόμενη αύξηση που προκύπτει από την εκτέλεση Οκτώβριος 2023-Οκτώβριος 2022 Αύξηση +48.721,59 .

-ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ (5) Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Καρπάθου υπολογίζεται βάση των εκτιμήσεων έτους 2023 με αφαίρεση του ποσού εκτιμήσεων Πληρωθέντων Εξόδων 2023 από το ποσό εκτιμήσεων Εισπραχθέντων Εσόδων 2023 που προκύπτει € 6.764.744,54 για τον Δήμο Καρπάθου. Στο χρηματικό υπόλοιπο προστίθεται η εκτίμηση των χρηματικών υπολοίπων των 2 καταργούμενων Νομικών προσώπων του Δήμου Καρπάθου ΚΟΠΑΠ (Καρπαθιακός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Παιδείας) και ΠΟΡΟΚ (Πολιτιστικός Οργανισμός Ολύμπου Καρπάθου).

Το παρατηρητήριο έχει ήδη ενημερωθεί εγγράφως από την Δ/νση Οικονομικών και Διοικητικών για τα καταργηθέντα ΝΠΔΔ. Συγκεκριμένα δημιουργήθηκαν οι κάτωθι ΚΑΕ: -5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα κατάργησης ΝΠΔΔ ΚΟΠΑΠ €260.000,00 -5119.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από Τακτικά Έσοδα κατάργησης ΝΠΔΔ ΠΟΡΟΚ €90.000,00 Επομένως στο συνολικό ποσό στην κατηγορία 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης εγγράφεται πίστωση € 7.114.744,54.

-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ -Η ΚΥΑ στο άρθρο 5 αναφέρει ότι: «Μετά τη λήξη της χρήσης 2023 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2024, οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 2024 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2023, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός.»

– ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Όσον αφορά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες (καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, ύδρευσης -αποχέτευσης) ισοσκελίζουν από ανειδίκευτα έσοδα του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 15 του ν.4915/2022 που ισχύουν και για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2024. (άρθρο 35 ν.5056/23. Συγκεκριμένα:

1. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ: Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2024

ΕΣΟΔΑ

 2024

0311 548.000,00

0313 0,00

2111 360.000,00

5113.0001 1.089.030,29

Σύνολο € 1.997.030,29

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ:

Ισοσκελισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης -αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2024 ΕΣΟΔΑ 2024

ΕΣΟΔΑ

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΝΙΣΥΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ1. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΝΤΑΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3. ΠΑΡΑΓΥΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΜΗΝΑΣ 5.ΤΣΑΜΠΟΥΝΙΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 6. ΤΣΕΡΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Παρατηρήσεις; 1. Ο κ. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ ψήφισε Παρών με την παρατήρηση ότι ο Προϋπολογισμός είναι ελλειμματικός με αποτέλεσμα να μην καθιστάτε υλοποιήσιμος.

2. Ο κ. Παραγυιός Εμμανουήλ ψήφισε θετικά συμφωνώντας με την παρατήρηση του κ. Τσαμπουνιεράκη Μιχαήλ και προσθέτοντας ό,τι τα έτη 2021-2022 ο προϋπολογισμός του Δήμου εγκρίθηκε εκπροθέσμως διότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες δεν επέδειξαν την απαραίτητη σπουδή και συνεργασία για να εγκριθεί ο προϋπολογισμός εγκαίρως.

3. Οι κύριοι Νισύριος Ιωάννης, Δήμαρχος Γεώργιος και Τσέρκης Εμμανουήλ ψήφισαν θετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω:

ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΜΕ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΕΓΚΥΡΕΣ ΨΗΦΟΥΣ – Την Έγκριση Σχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2024 (απόφαση 6/2023 Εκτελεστικής Επιτροπής)».

Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Τα μέλη Δήμαρχος Γεώργιος Παραγυιός Εμμανουήλ Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ Τσέρκης Εμμανουήλ

30.11.2023

Καρπαθιακά Νέα