Εγκρίθηκε η 1η πληρωμή δαπανών ΥΝΑΝΠ: "«Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στο Δήμο Καρπάθου»

Εγκρίθηκε η 1η πληρωμή δαπανών ΥΝΑΝΠ: "«Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στο Δήμο Καρπάθου»

Εγκρίνουμε την 1 η πληρωμή δαπανών του έργου: «Παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας νερού για την αξιοποίηση του φράγματος στη θέση Σχοινά στο Δήμο Καρπάθου» με το ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ενός ΕΥΡΩ και τριάντα εννέα λεπτών (78.631,39€), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, στα πλαίσια επιχορήγησης του Δήμου Καρπάθου. 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με κωδικό 2023ΝΑ23300000 «Υδροδότηση άνυδρων νησιών & έργα βελτίωσης υποδομών ύδρευσης των νησιών (π.κ. 1997ΣΕ03300002)» της ΣΑΝΑ233 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025 του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (πρώην κωδ. Έργου 2006ΣΕ33000000 της ΣΑΕ330 του ΠΔΕ).

3. Φορέας υλοποίησης και υπόλογος διαχειριστής της παραπάνω πίστωσης είναι ο Δήμος Καρπάθου (ΑΦΜ: 099688245), ο οποίος παρακαλείται να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη συνέχιση υλοποίησης του έργου. Επίσης, ο Δήμος παρακαλείται για την ενημέρωση της υπηρεσίας μας σχετικά με την εξέλιξη της πορείας του έργου και την απορρόφηση της πίστωσης.

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Κουτουλάκης

24.8.2023

Καρπαθιακά Νέα