ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Εγκρίθηκε η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη Βαθά Αφιάρτη Μενετών, για την πρόσδεση σκαφών

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ: Εγκρίθηκε η τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στη Βαθά Αφιάρτη Μενετών, για την πρόσδεση σκαφών

Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ εγκρίθηκε η τοποθέτηση της εν θέματι πλωτής εξέδρας, εμβαδού 24,41 τ.μ. (10,13μ. Χ 2,41μ.), στη θαλάσσια περιοχή Βαθά Αφιάρτη Μενετών, νήσου Καρπάθου, με σκοπό την χρήση της για την πρόσδεση σκαφών, για λογαριασμό της εταιρείας με την επωνυμία “PRASSONISI PROPERTIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”, για εποχιακή χρήση μέχρι έξι (06) μηνών, στο πλαίσιο των διατάξεων των ανωτέρω (2) , (8) και (9) σχετικών, όπως ισχύουν.

2. Η εξυπηρέτηση και μόνο της πρόσβασης στην/από την πλωτή εξέδρα, από και προς την ξηρά αντίστοιχα και εφόσον κάθε άλλος τρόπος πρόσβασης κρίνεται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή ακατάλληλος, λαμβάνοντας υπόψη, ιδίως, τυχούσες ιδιαιτερότητες της περιοχής, να γίνει με την τοποθέτηση και χρήση ενός διαδρόμου πρόσβασης (πασαρέλα) διαστάσεων 0,676τ.μ. (1,88μ. Χ 0,36μ.) σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση, με απλή έδραση (άνευ πάκτωσης) όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της ανωτέρω (8) σχετικής, όπως ισχύει.

3. Η τοποθέτηση της πλωτής εξέδρας θα γίνει με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:
α. Η πλωτή εξέδρα να τοποθετηθεί στην προβλεπόμενη από την τοπογραφική αποτύπωση θέση άνευ επέμβασης στον αιγιαλό.
β. Δεν επιτρέπεται η χρήση της πλωτής εξέδρας για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής, ούτε δύναται να εξυπηρετεί θέσεις μόνιμου ελλιμενισμού σκαφών ή διαφημιστικούς σκοπούς.
γ. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας ναυσιπλοΐας και ασφάλειας των λουόμενων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών τοποθέτησης και κατά τη χρήση της πλωτής εξέδρας.
δ. Η Λιμενική Αρχή προβαίνει οποτεδήποτε σε έλεγχο του τρόπου αγκυροβολίας της πλωτής εξέδρας.

ε. Η αιτούσα εταιρεία, να ενημερώσει την οικεία Λιμενική Αρχή, για την ημερομηνία τοποθέτησης και απόσυρσής της.

στ. Μετά την έκδοση της εγκριτικής Απόφασης τοποθέτησης και χρήσης της πλωτής εξέδρας και οπωσδήποτε πριν την έναρξη της χρήσης της, απαιτείται η έκδοση βεβαίωσης από εξουσιοδοτημένο από τη χώρα Οργανισμό ( Νηογνώμονα) ή Διπλωματούχο Ναυπηγό Μηχανικό ( Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω (8) σχετικής, όπως ισχύει. Η βεβαίωση ισχύει για έξι (06) μήνες και εκδίδεται πριν από την έναρξη ή επανέναρξη της χρήσης της πλωτής εξέδρας. Η περίοδος των έξι (06) μηνών για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης.

ζ. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των χρηστών της πλωτής εξέδρας, και να μη γίνεται χρήση αυτής για σκοπούς διαφορετικούς από αυτό για τον οποίο αδειοδοτείται.

η. Να εξασφαλίζεται η ασφαλής στερέωσή της στο βυθό από τον ενδιαφερόμενο, ώστε να αποτραπεί τυχόν αποκοπή της που θα αποτελέσει ναυτιλιακό κίνδυνο.

θ. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία πρέπει να μεριμνήσει για την απομάκρυνση οποιωνδήποτε άχρηστων υλικών μετά την υλοποίησή του έργου.

ι. Η πλωτή εξέδρα να τοποθετηθεί σε ασφαλή απόσταση από τυχόν λιμενικά έργα, που βρίσκονται ή κατασκευάζονται στη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή, καθώς και από ναυτιλιακούς κινδύνους (ιδίως ναυάγια, περιοχές όπου παρατηρούνται παλίρροιες, κ.ο.κ.). Επιπρόσθετα, η πλωτή εξέδρα δεν θα πρέπει να παρεμποδίζει την ασφαλή ναυσιπλοΐα, να βρίσκεται εντός πλεύσιμων διαύλων και θαλασσίων, συγκοινωνιακών οδών, καθώς και σε περιοχές πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών.

ια. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή της πλωτής εξέδρας δεν θα περιέχουν τοξικές ουσίες, επικίνδυνες για το περιβάλλον.

ιβ. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαίων, πολιτιστικής φύσης αντικειμένων κατά την διάρκεια των εργασιών τοποθέτησης της πλωτής εξέδρας, οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να τις διακόψουν και να ειδοποιήσουν αμέσως την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, προκειμένου να προβεί σε ενέργειες των αρμοδιοτήτων της.

ιγ. Η αιτούσα εταιρεία υποχρεούται στην τήρηση των διαλαμβανομένων στο άρθρο 10 της ανωτέρω (8) σχετικής, όπως ισχύει.

ιδ. Να τηρηθούν οι όροι και οι προϋποθέσεις της ανωτέρω (13) σχετικής.

4. Επισημαίνεται ότι η μέγιστη περίοδος παραμονής της πλωτής εξέδρας στη θάλασσα είναι έξι (06) μήνες, μετά το πέρας της οποίας, θα πρέπει να απομακρύνεται από αυτήν. Το συγκεκριμένο διάστημα δύναται να είναι συνεχές ή τμηματικό, και πριν από την εκάστοτε χρήση της πλωτής εξέδρας θα πρέπει να ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 της (8) σχετικής, όπως ισχύει.

5. Το οικονομικό αντάλλαγμα για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας της εξέδρας, σύμφωνα με την ανωτέρω (9) σχετική, ήτοι χίλια διακόσια είκοσι ευρώ και πενήντα λεπτά (1.220,50€) πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ τα οποία εισπράττονται από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία. Η καταβολή του εν λόγω οικονομικού ανταλλάγματος και η προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης στην οικεία Λιμενική Αρχή αποτελούν προϋποθέσεις για την τοποθέτησή της. Το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για το χρονικό διάστημα από 1-1-2022 έως 31-12-2022, μειώνεται κατά 40%.

6. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ για πέντε (05) έτη από την έκδοσή της έως και τον Νοέμβριο του 2027 εφόσον: (α) δεν τροποποιούνται τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η θέση της πλωτής εξέδρας, (β) δεν υπάρχουν παρατηρήσεις στη βεβαίωση του άρθρου 5 της (8) σχετικής, ή η ενδιαφερόμενη εταιρεία συμμορφώνεται προς αυτές, μέσα στο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από τη Βεβαίωση, (γ) δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (02) συνεχόμενων περιόδων χρήσης χωρίς να έχει τοποθετηθεί η πλωτή εξέδρα, υπό την προϋπόθεση ότι η πλωτή εξέδρα έχει τοποθετηθεί κατά την πρώτη χρήση. Άλλως, δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας (01) περιόδου χρήσης της πλωτής εξέδρας χωρίς να έχει τοποθετηθεί, σε περίπτωση που δεν πληρείται η προϋπόθεση του προηγούμενου εδαφίου, (δ) δεν χρησιμοποιείται για διαφορετικό σκοπό και (ε) δεν διαπιστωθεί η κατ ́ επανάληψη υπέρβαση στο μέγιστο αριθμό ατόμων που επιτρέπεται να ανέρχονται επί της πλωτής εξέδρας, καθώς και στο μέγιστο αριθμό σκαφών και στο μέγεθος αυτών που προσδένονται / σταθμεύονται σε αυτήν. Σε διαφορετική περίπτωση η απόφαση ανακαλείται, αρμοδίως, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής προς τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η Απόφαση δύναται ομοίως να ανακληθεί στις περιπτώσεις που κατά την διάρκεια ισχύος της, υποβληθεί αιτιολογημένη πρόταση από τις Υπηρεσίες της παρ. 4 του άρθρου 3 της (8) σχετικής.

7. Η αρμόδια Λιμενική Αρχή μπορεί οποτεδήποτε και πριν τη λήξη της ισχύος της παρούσας έγκρισης να εισηγηθεί αιτιολογημένα στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων την προσωρινή ή οριστική απομάκρυνση ή μεταφορά της πλωτής εξέδρας σε άλλη περιοχή, εφόσον το επιβάλλουν λόγοι δημόσιας τάξης, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος ή άλλοι λόγοι δημόσιου συμφέροντος.

8. Η Υπηρεσία Φάρων και η Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού, στις οποίες κοινοποιείται η παρούσα, παρακαλούνται για την παροχή οδηγιών σχετικά με τη σήμανση της πλωτής εξέδρας στο πλαίσιο του άρθρου 12 της ανωτέρω (8) σχετικής, όπως ισχύει.

9. Το Λιμεναρχείο Καρπάθου μεριμνά για την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των ανωτέρω (8) και (9) σχετικών Αποφάσεων, όπως ισχύουν, και την αυστηρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων των εκάστοτε ισχυόντων ΓΚΛ.

Ο Υπουργός Ιωάννης ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ