Εγκρίθηκαν οι επισκευές στο "Πράσινο Περίπτερο" από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Εγκρίθηκαν οι επισκευές στο "Πράσινο Περίπτερο" από τον Δήμαρχο Καρπάθου

Πρόκειται για το Δημοτικό κτήριο στη περιοχή «Βρουλίδια», γνωστό ως το Πράσινο περίπτερο.

Η ιδέα δεν είναι καινούρια από το καλοκαίρι του 2018  ο Δήμος Καρπάθου, είχε εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης, μια ιδέα του πρώην Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής κ. Μιχάλη Λυτού.

Ο Δήμος τότε είχε αποφασίσει την αξιοποίηση του ακινήτου δημοτικής ιδιοκτησίας στη θέση «Βρουλίδια». Μερικά από τα χαρακτηριστικά του ήταν το  αυτόνομο φωτοβολταικό λουλούδι , το video wall και το ελεύθερο wi fi, μέσα στο πρώτο πακέτο ήταν ακόμη και οι μισθοδοσίες των εργαζόμενων που θα δούλευαν εκεί για δυο χρόνια.

Μάλιστα τότε το έργο, προϋπολογισμού ύψους 170.000 ευρώ, το οποίο εντάχθηκε στο πρόγραμμα της Περιφέρειας,  θεωρήθηκε ιδανικός χώρος για τη συνύπαρξη τόσο του πράσινου περιπτέρου, όσο και του τουριστικού γραφείου, κυρίως λόγω της τοποθεσίας του, του μεγέθους του, της καταλληλόλητας σύμφωνα με τη σχετική μελέτη ανακατασκευής, αλλά και ότι το ακίνητο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Καρπάθου.

Ο Δήμαρχος Καρπάθου, Ιωάννης Νισύριος, έδωσε την έγκριση του στην έκθεση που αφορά την επισκευή του Δημοτικού κτηρίου. Στο κτήριο αυτό πρόκειται να στεγαστεί το Πράσινο Ηλεκτρονικό Τουριστικό Περίπτερο, στόχος του έργου είναι εφαρμογή των πλέον σύγχρονων ηλεκτρονικών εργαλείων και συστημάτων για την παροχή τουριστικών πληροφοριών σε τουρίστες-επισκέπτες του Δήμου.

Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:

  •   καθαίρεση των παλιών εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων.
  •   Σοβάτισμα εξωτερικά όλου του κτιρίου με σοβά τριφτό με τσιμεντοκονίαμα
  •   Επίστρωση με πλακίδια εσωτερικά και εξωτερικά
  •   Επίστρωση με πλακίδια στους κάθετους τοίχους των τουαλετών.
  •   Κατασκευή ενός πίλαρ από πέτρα για μεταφορά του ρολογιού ΔΕΗ

    Οι ποσότητες φαίνονται αναλυτικά στον προϋπολογισμό του έργου.

    Το συνολικό κόστος του έργου είναι €10.604,06 (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). και €13.149,03 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και θα βαρύνει τον Κωδ. Κ.Α. 30.7331.0003 με τίτλο: Τεχνικές εργασίες για την συντήρηση – ανακαίνιση Κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου, του προϋπολογισμού του Δήμου Καρπάθου για το έτος 2021.