Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ο προσωρινός μειοδότης για τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του Νοσοκομείου Καρπάθου

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια ο προσωρινός μειοδότης για τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο του Νοσοκομείου Καρπάθου

Στις 20-05-2021, ημέρα Πέμπτη, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη (μέσω της εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης με δυνατότητα βιντεοκλήσης, εφαρμογή zoom), η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  η οποία και προχώρησε στο 1ο στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού με συστημικό αριθ. 92852 του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο νοσοκομείο Καρπάθου».

Εγκρίνει το από 29-03-2021, 2ο πρακτικό της επιτροπής για την διεξαγωγή του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 92852 του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο Νοσοκομείο Καρπάθου» (1ο στάδιο ανάδειξης προσωρινού μειοδότη), εκ του οποίου η επιτροπή διαγωνισμού εισηγήθηκε ως προσωρινό μειοδότη, τον οικονομικό φορέα «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με α/α προσφοράς 168467 με μέση έκπτωση 15,75% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης και ποσό προσφοράς 169.850,78€ χωρίς ΦΠΑ, σύμφωνα και με το ανωτέρω πρακτικό.

2. Απορρίπτει την προσφορά της «VAST-MAKE I.K.E ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 88 του Ν.4412/16 και όπως περιγράφει αναλυτικά η με αριθμ. πρωτ. ΔΤΕ 1590/14-05-2021 γραπτή εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

3. Εγκρίνει ως προσωρινό μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 92852 του έργου: «Κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου επαρχιακής οδού Πηγάδια – Απέρι με είσοδο Νοσοκομείο Καρπάθου» προϋπολογισμού: 250.000,00€, τον οικονομικό φορέα – εταιρεία «ΕΡΓΩΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ι.Κ.Ε.», με α/α κατάθεσης 168467 με μέση έκπτωση 15,75% και προσφερόμενη τιμή 169.850,78€ χωρίς ΦΠΑ.