Εγκρίθηκε από τον ΚΟΠΑΠ το σχέδιο διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου Δημοτικού Γυμναστηρίου

Εγκρίθηκε από τον ΚΟΠΑΠ το σχέδιο διακήρυξης για τη μίσθωση ακινήτου Δημοτικού Γυμναστηρίου

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΚΟΠΑΠ, στις 3 Αυγούστου 2021, το σχέδιο διακήρυξης για την μίσθωση ακινήτου για τις ανάγκες στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου του ΚΟΠΑΠ, στο σύνολο του, σύμφωνα με την εισήγηση της προέδρου κας Ρηγοπούλας Καλής-Φιλιππούση. Στηνσυνεδρίασης Διά Περιφοράς, συμμετείχαν τα (10) δέκα από τα 13 μέλη του ΔΣ του Οργανισμού.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη: Η δημοπρασία είναι μειοδοτική, φανερή προφορική. Ενώ η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και θα αρχίσει από την ηµεροµηνία της παραλαβής του ακινήτου από τον ΚΟΠΑΠ.

Το μίσθιο πρέπει να βρίσκεται στην έδρα του Δήμου Καρπάθου και εντός σχεδίου πόλεως, να είναι ισόγειο και να έχει πρόσωπο σε δρόμο ή ο περιβάλλοντας χώρος αυτού, αυλή κλ να έχει πρόσωπο σε δρόμο διέλευσης οχημάτων. Να περιλαμβάνει κτίσμα με στεγασμένους νόμιμους χώρους κύριας χρήσης, επιφάνειας τουλάχιστον 150 τμ και επιπλέον τουλάχιστον δύο τουαλέτες και δυνατότητα δημιουργίας τρίτης τουαλέτας για εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ, επίσης να διαθέτει χωριστούς χώρους για ντούζ ανδρών γυναικών και ΑΜΕΑ ή την δυνατότητα δημιουργίας τους με βεβαίωση μηχανικού του ιδιοκτήτη. Να έχει ράμπα πρόσβασης για ΑΜΕΑ στις εισόδους-εξόδους και σε όλους τους χώρους του μισθίου ή να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας τους, που θα βεβαιώνεται με έγγραφο μηχανικού του ιδιοκτήτη. Οπωσδήποτε το μίσθιο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον δύο εισόδους – εξόδους.
Να υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας χώρου αποδυτηρίων περίπου 20 τμ – αλλαγής ρούχων και ντουλαπιών φύλαξης πλησίον του χώρου τουαλετών και ντουζ.
Επίσης να υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας χώρου στέγασης γραφείου περίπου 10 τμ. Να διαθέτει σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης της πόλης ή αυτόνομο σύστημα υδροδότησης, αποχέτευσης και να έχει παροχή ηλεκτροφωτισμού ή να δηλώσει υπεύθυνα ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86) με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής ότι σε περίπτωση κατακύρωσης του διαγωνισμού στο όνομά του θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την εξασφάλιση υδροδότησης, αποχέτευσης και ηλεκτροφωτισμού, εξαερισμό – Θέρμανση και Π.Ε.Α. του ακινήτου και πάντως πριν τ η ν σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής του μισθίου.
Η χρήση του ακινήτου, ως χώρου στέγασης του Δημοτικού Γυμναστηρίου, υπαγορεύει ότι η κτιριακή συσχέτιση, η εργονομία, η λειτουργικότητα και η ασφάλεια των δημοτών αποτελούν σημαντικούς παράγοντες, που θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.