Δήμαρχος Καρπάθου: Εγκρίθηκε η δαπάνη της αγοράς τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Δήμαρχος Καρπάθου: Εγκρίθηκε η δαπάνη της αγοράς τροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις: α) του άρθρου 66 έως 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,

β) Της περίπτ. ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133)

γ) του πδ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145)

δ) Του Νόμου 4412/2016-4830/2021

2. Την αριθ. 25/2023 (ΑΔΑ: ΨΗΧ4ΩΕ0-ΠΩΕ) απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, η οποία επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 7706/22-3-2023 (ΑΔΑ: 9ΩΗΓΟΡ1Ι-ΘΤΝ) απόφαση του Συντονιστή Διοίκησης Αιγαίου.

3. Το αριθ. πρωτ. 3899/29-03/2023 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου περί της αναγκαιότητας Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς

4. Το γεγονός ότι το ποσό της δεσμευόμενης με την παρούσα πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη Προμήθεια ζωοτροφών για την σίτιση αδέσποτων ζώων συντροφιάς και διαθέτουμε πίστωση ύψους ΠΕΝΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ (5.642,00) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 15.6699.0004 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2023.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΜ. ΝΙΣΥΡΙΟΣ

5.4.2023

Καρπαθιακά Νέα