Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον ενδημικό Βάτραχο της Καρπάθου

Εγκρίθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (ΕΣΔ) για τον ενδημικό Βάτραχο της Καρπάθου

Το ΕΣΔ  που υπογράφεται από τον υφυπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Αμυρά  έχει σκοπό αφενός στη βελτίωση των πληθυσμιακών παραμέτρων του είδους και αφετέρου στη διατήρηση και βελτίωση των ενδιαιτημάτων του.

Κύριος στόχος είναι η λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε αφενός να αναστραφεί η πτωτική πορεία των πληθυσμών του είδους και αφετέρου να σταθεροποιηθούν οι πληθυσμοί του σε βιώσιμο μέγεθος και να αυξηθούν στο μεσοπρόθεσμο μέλλον καθώς επίσης να εξασφαλιστεί η καλή κατάσταση των ενδιαιτημάτων όπου διαβιούν οι πληθυσμοί.

Οι ειδικότεροι στόχοι του ΕΣΔ είναι: α. Η ανάσχεση και, ιδανικά, η αντιστροφή της πτωτικής πορείας των πληθυσμών του βάτραχου της Καρπάθου, β. Η βελτίωση των ενδιαιτημάτων του είδους ώστε να μπορούν να φιλοξενούν βιώσιμους πληθυσμούς, γ. Η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου προστασίας του βάτραχου της Καρπάθου με τη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων νομικών εργαλείων προστασίας και διατήρησης του είδους, δ. Η βελτίωση της γνώσης, με βασικές προτεραιότητες την αποσαφήνιση της ταυτότητας των πληθυσμών της Ρόδου, οι οποίοι ενδέχεται να ανήκουν στο ίδιο είδος, το επίπεδο γενετικής ποικιλότητας, καθώς και στοιχεία της γενικής οικολογίας του είδους, τις πιέσεις και τις απειλές στο είδος, ε. Η ευαισθητοποίηση και εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στις δράσεις διαχείρισης, και η ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της Καρπάθου. Ο στόχος αυτός θα συμβάλει στον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος και τελικά στη διατήρηση των ενδιαιτημάτων του είδους από ρύπανση, αλλά και στον περιορισμό των ανθρωπογενών επιδράσεων.

Η στρατηγική για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΔ περιλαμβάνει μια σειρά από προτεινόμενες δράσεις, οι οποίες εντάσσονται στις παρακάτω δέσμες μέτρων: α. Έρευνα για εμπλουτισμό γνώσης, β. Πληθυσμιακή διατήρηση και βελτίωση, γ. Διατήρηση Ενδιαιτημάτων, δ. Θεσμικό πλαίσιο, ε. Εκπαίδευση και ενημέρωση. Άρθρο 3 Πρόγραμμα Υλοποίησης Δράσεων

Οι δράσεις υλοποιούνται βάσει ιεράρχησης και μετά από διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ, ευρωπαϊκών προγραμμάτων (π.χ. LIFE), άλλων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων (π.χ. Πράσινο Ταμείο, ιδιωτικά ταμεία) λαμβάνοντας υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των δράσεων που αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Η υλοποίηση του ΕΣΔ θα ξεκινήσει από τις δράσεις του Παραρτήματος ΙΙ με βάση τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των δράσεων που αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

Περιοχές εφαρμογής των επιμέρους δράσεων είναι οι περιοχές εξάπλωσης του είδους στην Κάρπαθο και στη Ρόδο όπως αναφέρονται αναλυτικά, ανά δράση, στο πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων του Παραρτήματος ΙΙ.

Εμπλεκόμενες Υπηρεσίες και Φορείς είναι οι αρμόδιες Δημόσιες Αρχές σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο του άρθρου 26 του ν. 4685/2020 (Α΄92), o Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) του άρθρου 27 του ν. 4685/2020 (Α΄92), καθώς και λοιποί ιδιωτικοί φορείς που συνδέονται με τις προτεινόμενες δράσεις/ μέτρα του παρόντος ΕΣΔ.

 

Άρθρο 4

Υλοποίηση και Παρακολούθηση του ΕΣΔ Το ΕΣΔ υλοποιείται, παρακολουθείται και εποπτεύεται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας (ΔΔΦΠΒ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε συνεργασία με τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και τις λοιπές προαναφερόμενες εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς, κατά περίπτωση.

Άρθρο 5

Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης

  1. Το χρονικό πλαίσιο του παρόντος ΕΣΔ θα έχει διάρκεια έξι (6) έτη.
  2. Κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα γίνεται παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας (αξιολόγηση) των επιμέρους μέτρων / δράσεων με τη χρήση των δεικτών, τη συχνότητα και τη μεθοδολογία που αναφέρονται αναλυτικά στη μελέτη «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis)», του Παραρτήματος Ι της παρούσας απόφασης. Οι αναφορές του προγράμματος παρακολούθησης θα διαβιβάζονται στη ΔΔΦΠΒ και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.
  3. Η αναθεώρηση του ΕΣΔ είναι εφικτή μέσα στην περίοδο εφαρμογής του και συγκεκριμένα κατά την μεσοπρόθεσμη αξιολόγηση του, σε περίπτωση αλλαγών στα δεδομένα.
  4. Η τελική αξιολόγηση του ΕΣΔ θα είναι εκτενής και θα συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μέτρων που εφαρμόστηκαν με τους στόχους που έχουν τεθεί προκειμένου να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα του παρόντος Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Η τελική αξιολόγηση θα διαβιβάζεται στην ΔΔΦΠΒ και στον Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.