Η εισήγηση για 17 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στον Δήμο Καρπάθου

Η εισήγηση για 17 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στον Δήμο Καρπάθου

Εισήγηση
προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Καρπάθου

Θέμα: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 Ανταποδοτικού Χαρακτήρα ( άρθ.107 του ν. 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017).

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το αριθ. πρωτ. 2560/31-01-2023 έγγραφό της μας διαβίβασε την υπ ́αριθ. 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΣΙ46ΜΤΛ6-Δ3Κ) εγκύκλιό του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: « Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α ́και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών» και μας γνωστοποιεί ότι οι φορείς μπορούν να προβαίνουν στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών.

Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων έκτακτου προσωπικού είναι οι εξής περιπτώσεις:

 1. 1)  Αρχική πρόσληψη (άρθ. 14 ν. 4403/2016) και ανανεώσεις (άρθ.72 ν. 4342/2015) προσωπικού ΙΔ.ΟΧ. στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 2. 2)  Συμβάσεις μίσθωσης έργου (άρθ.30 ν. 4314/2014) στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
 3. 3)  Προσωπικό για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών (άρθρο 36ν.4765/2021)
 4. 4)  Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας .
 5. 5)  Πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης.
 6. 6)  Αναπλήρωση τακτικού μοναδικού στον κλάδο υπαλλήλου

Κατόπιν αυτού και στο πλαίσιο του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α ́& β ́βαθμού (Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ αυτών, Σύνδεσμοι, Ιδρύματα) και στα ΝΠΙΔ της Αυτοδιοίκησης, οι φορείς καλούνται να προβούν στην ορθή και έγκαιρη υποβολή των αιτημάτων τους για το 2023, σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

Για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α ́βαθμού και ΝΠΙΔ αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 2α και 2β , με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων.

Στα πλαίσια των ανωτέρω και σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ ́αριθ. 6783/27-01-2023 (ΑΔΑ:ΨΙΣΙ46ΜΤΛ6-Δ3Κ) εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. οι αρμόδιες υπηρεσίες μας συνέταξαν τους σχετικούς πίνακες, λαμβάνοντας υπόψη τις άκρως απαραίτητες ανάγκες σε προσωπικό σε σχέση πάντα με τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Προϋπολογισμού του έτους 2023, προκειμένου να υποβληθούν τα αιτήματα για τον προγραμματισμό του έτους 2023, στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα, έτους 2023 ( άρθρο 107 του ν 4483/2017 ΦΕΚ 107/Α/2017).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019 τεύχος Α ́), του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 όπως ισχύει και του άρθρου 205 του Ν.3584/2007.

Λαμβάνοντας υπόψη:
1) Το αριθ. πρωτ. 1045/17-2-2023 έγγραφο του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου μας με το

οποίο μας γνωστοποιεί τις ανάγκες του τμήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 641c0ec2ce2fb304ebf9f7f7 στις 23/03/23 10:33

Αυτές οι προσλήψεις αποσκοπούν στην αντιμετώπιση βασικών αναγκών του Δήμου μας, οι οποίες είναι αυξημένες λόγω της κατακόρυφης αύξησης του πληθυσμού κατά τους θερινούς μήνες, ιδίως στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβεί στην λήψη απόφασης και εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ανταποδοτικού Χαρακτήρα συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων, για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες και την αντίστοιχη χρονική περίοδο:

 1. 2)  Το αριθ. πρωτ. 112./17-2-2023 έγγραφο του Τμήματος Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου μας με το οποίο μας γνωστοποιεί τις ανάγκες του τμήματος για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.
 2. 3)  Την αριθ. πρωτ. 3350 /23-03-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας με την οποία βεβαιώνεται η ύπαρξη πιστώσεων .
 3. 4)  Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Καρπάθου (ΦΕΚ 1322/Β/23-04-2012) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προβλέπονται σαράντα (40) θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων για την αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών και πρόσκαιρων αναγκών.
 4. 5)  Την αριθ. πρωτ. 2702 / 15 -03-2023 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου μας στην οποία βεβαιώνεται ότι από τις σαράντα (40) θέσεις του Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας οι δέκα επτά ( 17 ) είναι κενές.
 • Έντεκα (11) υπάλληλοι ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας για χρονικό διάστημα απασχόλησης οκτώ (8) μηνών .
 • Τρείς (3) υπάλληλοι ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
 • Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Ηλεκτρολόγο (Εναερίτη) για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
 • Έναν (1) υπάλληλο ΔΕ Τεχνίτη Υδραυλικό για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών.
 • Έναν (1) υπάλληλο ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης για το χρονικό διάστημα οκτώ (8)

  μηνών.

 • Η δαπάνη πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τους Κ.Α. 20.6041.0002 & 25.6041.0001 για μισθοδοσία & 20.6054.0002 & 25.6054.0001 για εργοδοτικές εισφορές.

  Η Προϊσταμένη του Τμήματος

  Κανάκη Ειρήνη

25.3.2023

Καρπαθιακά Νέα