Με 11 νέες θέσεις-ειδικότητες η εισήγηση για τον Ο.Ε.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Με 11 νέες θέσεις-ειδικότητες η εισήγηση για τον Ο.Ε.Υ. του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Καρπάθου  συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή  19/8/2022,  στο Γραφείο του Δημάρχου, με θέμα την Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου Καρπάθου έτους 2022

Προτείνεται η σύσταση 11 νέων θέσεων στον ΟΕΥ και συγκεκριμένα:

3 νέες θέσεις ΠΕ και 1 ΤΕ με τις ελάχιστες ειδικότητες που προβλέπονται για την άμεση στελέχωση και σύσταση ΥΔΟΜ που στον ΟΕΥ του Δήμου Καρπάθου οργανώνεται σε τμήμα Πολεοδομίας υπο την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις πρόσφατη διάταξη του. άρθρου 73 του ν.4954/2022 που τροποποίησε το άρθρο 97Α του ν.3852/2010.

Επιπλέον συστήνονται 2 θέσεις ΠΕ Οικονομικού-Λογιστικού, 1 θέση ΠΕ Διοικητικών, 1 ΤΕ Διοικητικού, 1ΤΕ Δασοπονίας και Διαχείρισης περιβάλλοντος, 1 θέση ΤΕ Οικονομικού-Λογιστικού, 1 θέση ΔΕ Υδραυλικών, 2 ΔΕ Ηλεκτρολόγων, 1 ΥΕ εργατών ύδρευσης αποχέτευσης, για να δοθεί η δυνατότητα της συνέχισης κάλυψης των βασικών λειτουργιών των υπηρεσιών του Δήμου ιδίως των Οικονομικών και Τεχνικών υπηρεσιών λόγω υποστελέχωσης και ανάληψης επιπρόσθετων πολλαπλών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων.

Για την σύσταση των 3 νέων από τις ανωτέρω θέσεις ΔΕ και ΥΕ προτείνεται η
κατάργηση 3 θέσεων αντίστοιχης κατηγορίας και συγκεκριμένα οι 2 θέσεις ΔΕ
Διοικητικού-Λογιστικού που είναι κενές σήμερα και 1 θέση ΥΕ κλητήρων που είναι
κενή σήμερα επομένως δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον Προϋπολογισμό
του 2022.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ