Λιμεναρχείο Καρπάθου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων

Λιμεναρχείο Καρπάθου: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων

«Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεώρησης Πλοίων».

 

Η ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Έχοντας υπ’ όψιν:

1. Ν. 4504/2017 (Α’ 184), όπως ισχύει.

2. Η αριθμ. 2070.0/43190/2020/20 Υ.Α. (Β’ 3084), όπως ισχύει.

3. Την ανάγκη ουσιαστικής ποιοτικής αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών και αύξησης του αριθμού

των ήδη διενεργούμενων επιθεωρήσεων από το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων Καρπάθου.

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

 

Όσους προσοντούχους εμπίπτουν σε αναφερόμενες ειδικότητες του πίνακα που παρατίθεται και ενδιαφέρονται

να στελεχώσουν το Τοπικό Κλιμάκιο Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π) Καρπάθου, όπως καταθέσουν στο Γραφείο

Επιθεωρήσεως-Καταμέτρησης πλοίων και Ελέγχου Κράτους Λιμένα σχετική αίτηση με τα επισυναπτόμενα

δικαιολογητικά:

· Βιογραφικό σημείωμα.

· Πλήρη προσωπικά στοιχεία, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.λπ.

· Φωτοτυπίες των κατεχόμενων διπλωμάτων, πτυχίων, κ.λπ.

· Βεβαιώσεις ισοτιμίας κατεχόμενων τίτλων, προϋπηρεσίας, εμπειρίας, πρόσθετης εκπαίδευσης που τυχόν

έχει λάβει, εγγραφής σε επαγγελματικά μητρώα κ.λπ.

Αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών τηρούνται από την εκάστοτε Λιμενική Αρχή σε φάκελο για τον κάθε

υποψήφιο υποκείμενα στον προβλεπόμενο έλεγχο (ορθότητα στοιχείων, γνησιότητα). Για την επιλογή των μελών

του Τ.Κ.Ε.Π. λαμβάνεται υπόψη, εκτός των προσόντων τους, η δυνατότητα τους να εξυπηρετήσουν άμεσα τις

τακτικές και έκτακτες ανάγκες ελέγχου των πλοίων.

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στα Τ.Κ.Ε.Π. μελών των οποίων η επιχειρηματική ή εμπορική δραστηριότητα των

ιδίων, των μελών της οικογένειας τους και των συγγενών τους μέχρι και 2ου βαθμού σχετίζεται με την κατηγορία

στην οποία εκτελούν ελέγχους ή επιθεωρήσεις. Προς πιστοποίηση των ανωτέρω τα υποψήφια μέλη Τ.Κ.Ε.Π. θα

πρέπει να υποβάλουν στην Λιμενική Αρχή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.

Έργο των μελών του κλιμακίου, ανάλογα με τα προσόντα τους, είναι η κατά είδος διενέργεια επιθεωρήσεων στα

πλοία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τ.Κ.Ε.Π Καρπάθου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην (2) σχετική. Σε

κάθε μέλος του Τ.Κ.Ε.Π. παρέχεται η εκπαίδευση που αναγράφεται στο άρθρο 7 ανωτέρω (2) σχετικής. Η

αποζημίωση των επιθεωρητών καθορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί «Καθορισμού

Αποζημιώσεων και εξόδων μετακίνησης στα μέλη Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων».

 

Απαιτούμενες ειδικότητες

Ø Πλοίαρχοι Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού/ Κάτοχοι πτυχίου Γενικού Χειριστή GMDSS (G.O).

Ø Μηχανικοί Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Ø Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός.

Ø Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανικός. Ø Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός.

Ø Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός. Ø Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός.

Ø Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός. Ø Πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός.

Ø Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός. Ø Πτυχιούχος Ιατρός.

Ø Ραδιοτηλεγραφιτής Ε.Ν./ Κάτοχος πτυχίου Γενικού Χειριστή GMDSS (G.O).

Ø Ραδιοηλεκτρονικός Ε.Ν./ Κάτοχος πτυχίου Γενικού Χειριστή GMDSS (G.O).

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 21-05-2021. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Επιθεωρήσεως-Καταμέτρησης πλοίων και Ελέγχου Κράτους Λιμένα στο τηλ: 22450-22227.-

 

 

Η Λιμενάρχης Υποπλοίαρχος Λ.Σ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Ουρανία