Έκτακτη επιχορήγηση Νοσοκομείων συνολικού ποσού 20.751.147,00 ευρώ. Στην Κάρπαθο 7.750

Έκτακτη επιχορήγηση Νοσοκομείων συνολικού ποσού 20.751.147,00 ευρώ. Στην Κάρπαθο 7.750

 Από το υπουργείο υγεία αποφασίστηκε έγκριση έκτακτης επιχορήγησης εκατόν οκτώ (108) Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα, με το συνολικό ποσό των είκοσι εκατομμυρίων, επτακοσίων πενήντα μία χιλιάδων, εκατόν σαράντα επτά ευρώ (20.751.147,00 €) από την πίστωση που αναλήφθηκε με την ανωτέρω (7) σχετική απόφαση σε βάρος του Ε.Φ. 1015-202, Λογαριασμός Εξόδων 2310204001 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, οικ. έτους 2022.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπάθου δίνονται 7.750 ευρώ.

11.10.2022

Καρπαθιακά Νέα