Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ με 19 "κατεπείγοντα" θέματα

Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΚΑΡΠΑΘΟΥ με 19 "κατεπείγοντα" θέματα

Θέμα: Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 14 Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13 00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση 23/2022 της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω κατεπείγοντα θέματα:

1. Έγκριση για το κατεπείγων της Συνεδρίασης

2. Τροποποίηση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»

3. Συμπλήρωση της απόφασης 140/2022 με θέμα «Συμπλήρωση απόφασης 63-2022 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Καρπάθου»

4. Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2023.

5. Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα για το 2022.

6. Έγκριση της αρίθμ. 23/2022 απόφασης του ΚΟΠΑΠ με θέμα «Τροποποίηση Προϋπολογισμού ΚΟΠΑΠ έτους 2022».

7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του «Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής», της «Ελληνικής Εταιρίας Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης(Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε.» και του «Δήμου Καρπάθου» για την «Εκπόνηση της μελέτης στατικής επάρκειας Λ/Χ Καρπάθου».

8. Έγκριση παραπομπής ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού.

9. Έγκριση Πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για την «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων για την συλλογή και μεταφορά των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) της Δ.Ε. Καρπάθου»

10. Έγκριση απόφασης Δημάρχου 941/2022 και Ανάθεση υπηρεσίας για τον καθαρισμό ζωνών πυρασφάλειας ΔΕ Καρπάθου και για λόγους πολιτικής προστασίας (αποφυγή πυρκαγιάς) άρθρο 32 ν.4412/201 (κατάσταση έκτακτης ανάγκης)

11. Αποδοχή ένταξης του έργου του Δήμου Καρπάθου με τίτλο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και Σταθμών Φόρτισης Δήμου Καρπάθου» στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ποσού 1.476.418,40 €.

12. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών (Ομάδας Β΄λιπαντικών)

13. Έγκριση πρακτικού διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας “συντήρηση και λειτουργία βιολογικού Καρπάθου”

14. Διόρθωση της απόφασης Ο.Ε. 76/2022 ΜΟΝΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ.

15. Αποδοχή πράξης του Δήμου Καρπάθου (Ν. Δωδεκανήσου) στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς- Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν.4830/2021(Α΄169) Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς-Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις».

16. Αποδοχή πίστωσης για «ΛΕΙΤΟΥΡΓΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΥΔΕΥΣΗΣ, Γ΄ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 22.360,00.

17. Αποδοχή πίστωσης για «Ζ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022 ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Ο.Κ ΔΙΜΗΝΟΥ ΑΠΟ 03-05-2022 ΕΩΣ 30-06-2022 ποσού 91.871,20 και 1.880,95.

18. Αποδοχή πίστωσης για «Η’ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2022» ποσού 91.871,20 ευρώ.

19. Λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή σχεδίων και τευχών δημοπράτησης μελέτης για το έργο: “Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης κτιρίου ΕΠΑΛ Καρπάθου” Κτίριο Γυμνασίου ‐ ΕΠΑΛ Πηγαδίων Καρπάθου . Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη για την εύρυθμη λειτουργεία του Δήμου και για λόγους τήρησης προθεσμιών.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

Πίνακας Αποδεκτών:

1. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 2. Νταής Νικόλαος 3. Τσέρκης Εμμανουήλ 4. Πρωτόπαπας Μηνάς 5. Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 6. Παραγυιός Εμμανουήλ