Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου 5.7.2023 (Ναυαγοσώστες - το νερό στην Αμμοωπή)

Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου 5.7.2023 (Ναυαγοσώστες - το νερό στην Αμμοωπή)

Πρόσκληση για Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 5η Ιουλίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω (email), για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω θέματα:

1. Έγκριση για το κατεπείγον.

2. Έγκριση πρακτικού (διενέργειας) διεθνή ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία για την Ναυαγοσωστική κάλυψη στις πολυσύχναστες παραλίες Δήμου Καρπάθου» και προσφυγή στην διαδικασία του άρθρου 32 του Ν. 4412/16 λόγω άγονουδιαγωνισμού».

3. Λήψη απόφασης για ορισμό υπόλογου για την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής στη ΔΕΔΔΗΕ για το παρακάτω έργο: « Χορήγηση νέας παροχής ισχύος 35KVA (Ν3) με αριθμό 52917856-01 για την σύνδεση στο δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου στην περιοχή ΠΛΑΤΙΟΛΟ του Δήμου Καρπάθου».

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη ως προς το 2ο θέμα, βάσει του προεδρικού διατάγματος 71/2020 άρθρο 7 παρ. 1, για ναυαγοσωστική κάλυψη.

Ως προς το 3 ο θέμα υπάρχει έκτακτη ανάγκη για την σύνδεση της γεώτρησης στην περιοχή Πλατύολου διότι δεν υπάρχει επάρκεια νερού στις περιοχές Αμμοοπής Τ.Κ Μενετών και Δ.Κ. Καρπάθου.

5.7.2023

Καρπαθιακά Νέα