Έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής - 38 θέματα με διαδικασίες fast track!

Έκτακτη δια ζώσης Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής - 38 θέματα με διαδικασίες fast track!
γράφει ο Γιώργος Χατζηκουτσός
Αυτό πρέπει να αποτελεί σίγουρα Πανελλήνιο ρεκόρ. Ενδεχομένως και Πανευρωπαϊκό …
Έκτακτη συνεδρίαση χτες Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου.
Η πρόσκληση εστάλει στα μέλη της … στις 13:19 …
Έναρξη συνεδρίασης 13:30 Θέματα στην ημερήσια διάταξη … 39 τον αριθμό …
Στα μέλη εστάλησαν μόνο 9 από τις 39 εισηγήσεις … Στην έκτακτη αυτή συνεδρίαση …
είχε και άλλα 3 έκτακτα θέματα … {τα έκτακτα των εκτάκτων} …
Στη συνεδρίαση πέραν από τα μέλη της και τους υπηρεσιακούς παράγοντες συμμετείχε και η υψηλή επίβλεψη …
Όταν εμείς ως Προέδροι Κοινοτήτων ζητούσαμε να λαμβάνουμε γνώση της ημερήσιας διάταξης της Οικονομικής και να παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις … όπως προβλέπεται από την νομοθεσία … δεν μας επετράπει … διότι ήμασταν απλώς Προέδροι …
Η συνεδρίαση μπόρεσε να γίνει  γιατί πήγαν οι 5 από τους 7 …
Ο 5ος τους στόλισε με την έναρξη και έφυγε …
Αν τώρα γίνει καταγγελία στην αποκεντρωμένη … για την νομιμότητα της συνεδρίασης … ποιός θα έχει την ευθύνη; …
Ο καταγγέλων ή μήπως ο σχεδιάζων – συμμετέχων … σε τέτοιου είδους συνεδριάσεις; …
Είναι απορίας άξιον … πως μεταβάλλεται ο άνθρωπος όμως …
Εκείνοι οι οποίοι στειλήτευαν στο παρελθόν αυτές τις μεθόδους … σήμερα να τις εφαρμόζουν και να κατηγορούν αυτούς που εξακολουθούν να μην τις αποδέχονται …
Το τραγούδι έλεγε … μια γυναίκα μπορεί … ν’ αλλάξει την ζωή σου μπορεί …
Τώρα πρέπει να λέμε … μια καρέκλα μπορεί … ν’ αλλάξει τα μυαλά σου μπορεί …
Αυτές δεν είναι διαδικασίες “φάστ τράκ” …
Είναι διαδικασίες … “ψεκάστε – σκουπίστε – τελειώσατε” …
Έχω ξαναπεί ότι την έξοδο από αυτό το κλίμα τοξικότητας … μόνο ο Δήμαρχος μπορεί και πρέπει να την δείξει …
Ας ξανακουρδίσει το “ρολόϊ” του …

Η πρόσκληση για την Έκτακτη Συνεδρίαση όπως ανέβηκε στο site του Δήμου Καρπάθου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και λαμβάνονταςυπόψη την αρίθμ.πρωτ.77233/13-11-2020 και αριθμό εγκυκλίου 426 (Α.Δ.Α: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα:
Ενημέρωση για την Οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμότης διάδοσηςτης πανδημίας, καθώς αποφάσισε την Έκτακτη σύγκλησηδια ζώσης.
Βάσει των ανωτέρω η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπήςτου Δήμου Καρπάθου θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης,την 2α Δεκεμβρίου 2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μμ με θέματα ημερήσιας διάταξηςτα εξής:
1.Λήψη απόφασης για την έκτακτη σύγκληση τηςΣυνεδρίασης.

2.Εξειδίκευση πίστωσης για την έγκριση δαπάνης και την ανάληψη υποχρέωσης με απόφαση Δημάρχου, Παροχή κινήτρων για Σίτιση και φιλοξενία ιατρών Κέντρου Υγείας και λοιπών υπαλλήλων.

3.Έγκρισηπρογραμματικής σύμβασης Δήμου Καρπάθου με τον ΟΑΕΔ.

4.Έγκρισητηςαρίθμ. 1076/17-11-2021 απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου.

5.Έγκριση τηςαρίθμ. 1059/8-11-2021 απόφασης του Δημάρχου Καρπάθου.

6.Άσκηση ή μηενδίκων μέσων κατάτηςμε αριθμό 5-2021 οριστικής αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Καρπάθου.

7.Ψήφιση πιστώσεων, ανάληψη δαπανών και ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή επίδοσης έφεσης για την υπόθεση Δήμου Καρπάθου με Μαρία Χατζήπαπα.

8.Δικαστικός συμβιβασμός μεταξύ ΔήμουΚαρπάθου και τηςετερρόρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ΤΕΧΝΙΚΗΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΡΕΤΤΟΥ Α.ΕΕ.

9.Έγκριση αποφάσεων Δημάρχου ανάθεσηςλόγο του κατεπείγοντος.

10.Υποβολή τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Εσόδων –Δαπανών Γ ́Τριμήνου 2021.

11.Αξιολόγηση τωνστόχων του πίνακα στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Δήμου Καρπάθου Γ Τριμήνου 2021 σωρευτικά.

12.Έγκριση Απολογισμού –Ισολογισμού Οικονομικών Καταστάσεων 2020 Δήμου Καρπάθου.

13.Παράταση χρόνου παράδοση του έργου: Σύστημα εξοικονόμησης, διασφάλισης επάρκειας και βελτίωσης ποιότητας πόσιμου νερού Δήμου Καρπάθου.

14.Οριστική παραλαβή μελέτης Αντικατάσταση δικτύων Ύδρευσης ΔΕ Καρπάθου.

15.Αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021προςκάλυψη λειτουργικών και λοιπών δαπανών τουςή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων–Συμπληρωματική απόφαση Ι Κατανομής (μηνός Οκτωβρίου)έτους2021 συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώ.

16.Αποδοχή πίστωσης Ι Κατανομής έτους 2021 σε εκτέλεση τηςαρίθμ. 74214/21 χρηματικής εντολής του ΥΠΕΣ ποσού 86.186,04 ευρώ.

17.Έγκριση δέσμευσης ποσού 300.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου 2014σε57100004 τηςΣΑΕ του Π.Δ.Ε διάθεσης ισόποσης πίστωσης και μεταβίβασης τηςστο Δήμο Καρπάθου Νομού Δωδεκανήσου για την υλοποίηση μερους του έργου που αφορά στην ανάπλαση τηςκεντρικής οδού τηςπρωτεύουσας τηςΚαρπάθου.

18.Αποδοχή εσοδων από τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων ως 7η, 8ηκαι 9ημηνιαία κατανομή έτους 2021συνολικού ποσού 52.830,00 ευρώ.

19.Αποδοχή εσόδων από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προςκάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους–ΙΑ κατανομή έτους2021 συνολικού ποσού 86.186,04 ευρώ.

20.Κατανομή από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρίθμ απόφασης Χρηματοδότησης 533 ποσού 20.000,00 ευρώ για Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπάθου.

21.Κατανομή ποσού ύψους 16.836,00ευρώ για κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στιςσχολικές μονάδες τηςχώρας για το διδακτικό έτους 2021-2022.

22.Συμπληρωματικλη κατανομή ποσού 5.330,00 ευρώ από τουςΚεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων τους.

23.Καθορισμός ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Οικονομικού έτους 2022.24.Τροποποίηση –Συμπλήρωση τηςαρίθμ. 114-2013 και 123-2019 απόφασης του ΔΣ25.Τροποποίηση –Συμπλήρωση τηςαρίθμ. 113-2013 απόφασης του ΔΣ26.Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης ΟικονομικούΈτους 2022.27.Καθορισμός ανταποδοτικων τελών Κοιμητηρίων Οικονομικού έτους 2022.28.Καθορισμός Ακίνητης Περιουσίας.

29.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021.

30.Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού ΠΟΡΟΚ.

31.Λήψη απόφασης για έγκρισημελέτης Λήψη απόφασης για έγκρισημελέτης,έγκρισητεχνικών προδιαγραφώνκαι κάλυψη του επιπλέον ποσού από ίδιους πόρους του Δήμουγια την πρόταση με τίτλο«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ»πουυπεβλήθηστο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2019», στο Μέτρο 2.2 : Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου.

32.Εξειδίκευσηπίστωσηςγιατηνέγκρισηδαπάνηςκαιτηνανάληψηυποχρέωσηςμε απόφασηΔημάρχου,πληρωμή συνδρομών στο Δίκτυο ΠόλεωνΔΤ Βιώσιμη Πόλη.
33.Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο, με τίτλο «Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου της Εξασφάλισης Κοινόχρηστωνκαι Κοινωφελών Χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Καρπάθου στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου, στον Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για την δράση «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.».
34.Παράταση ισχύος προσφορών ανοιχτων διαγωνισμών.
35.Ματαίωση διαγωνισμών
36.Ανάθεση σε δικαστικό επιμελητή για επιδώσεις.37.Εγκριση τηςαρίθμ, 1011/26-10-2021 απόφασης του Δημάρχου.
38.Έγκριση τηςαρίθμ. 855/2021 απόφασης του Δημάρχου.
39.Αποδοχή δωρεάς κας Σταματίνας Νισύριου για Ανεμιστήρες στον Δήμο Καρπάθου.Τα θέματαπου αναφέρεται στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγονταγια την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Νισύριος Δήμαρχος Καρπάθου
Πίνακας Αποδεκτών:
1.Βασιλαράκης Εμμανουήλ
2.Νταής Νικόλαος
3.Λύκος Νικόλαος
4.Λυριστής Ιωάννης
5.Κωνσταντινίδης Δημήτρης
6.ΣπανόςΝικόλαος