Είναι αδιανόητο να υπάρχουν δύο ελικοδρόμια στην Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου και να μην λειτουργεί κανένα!

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν δύο ελικοδρόμια στην Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου και να μην λειτουργεί κανένα!

Άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Ελικοδρομίου Ολύμπου Καρπάθου.

Στην Όλυμπο, σήμερα Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 και ώρα 12:00 στο Κοινοτικό κατάστημα της Κοινότητας Ολύμπου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Κοινοτικό Συμβούλιο Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου ύστερα από την υπ αριθ. Πρωτ.01-25/01/2024 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριών (3) μελών βρέθηκαν παρόντα δύο (2) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεώργιος Κων/νου. Χατζηπαπάς 1. Ειρήνη Γ. Χαρτοφύλακα

2. Ιωάννης Η. Μηνατσής

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Καρπάθου, κ. Ιωάννης Α.Οικονόμος, κ. Μηνάς Πρωτόπαπας και ο κ. Κομνηνός Σακέλλης.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Κοινότητας Ολύμπου Καρπάθου και υπάλληλο του ΚΕΠ0033 Ολύμπου Καρπάθου κα Σοφία Μπαλάσκα- Χαλκιά.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ολύμπου κ. Γεώργιος Κων/νου. Χατζηπαπάς, εισηγούμενος το 1o Θέμα της ημερησίας διάταξης στο Κοινοτικό Συμβούλιο ανέφερε τα εξής:

“ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της Γενικής Δ/νσης Αερομεταφορών, Γραφείο Ελικοδρομίων μας ενημέρωσε ότι, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν το Ελικοδρόμιο Ολύμπου δεν έχει χαρακτηρισθεί ως ακατάλληλο.

Μας ζητήθηκε να γίνουν ορισμένες απαραίτητες εργασίες οι οποίες είναι σημαντικές για την προσγείωση και την απογείωση των ελικοπτέρων και οι οποίες χρίζουν άμεσης επισκευής και συντήρησης, τόσο στην επιφάνεια προσέγγισης όσο και στα περιμετρικά σημεία της περιοχής, του οικίσκου και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων όλων των φωτιστικών σωμάτων(πίστας προσέγγισης, οικίσκου, περιβάλλοντα χώρου και της Δημοτικής Οδού).

Να διαβιβάσουμε την παρούσα απόφαση στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου για την σύνταξη μελέτης κόστους και εκτέλεσης εργασιών ώστε άμεσα να τεθεί και πάλι σε λειτουργία το ελικοδρόμιο της Κοινότητας μας.

Είναι αδιανόητο να υπάρχουν δύο ελικοδρόμια στην Κοινότητα Ολύμπου Καρπάθου και να μην λειτουργεί κανένα!!!

Το Συμβούλιο της Κοινότητας Ολύμπου του Δήμου Καρπάθου αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από διαλογική συζήτηση, συμφωνεί και αποφασίζει ομόφωνα την διαβίβαση της συγκεκριμένης απόφασης στο Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπάθου για την σύνταξη μελέτης κόστους και εκτέλεσης εργασιών που απαιτούνται ώστε άμεσα να επαναλειτουργήσει το ελικοδρόμιο Ολύμπου Καρπάθου.

Η απόφαση αυτή πήρε α/α 1/2024

Μετά την σύνταξή του υπογράφεται το πρακτικό αυτό ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Τα μέλη

Γεώργιος Κων/νου. Χατζηπαπάς

Ιωάννης Η. Μηνατσής