Ἕλλην δικαστής ζητεῖ νά ἀναγνωρισθοῦν σύλλογοι στήν Θράκη ὡς «τουρκικοί»!

Ἕλλην δικαστής ζητεῖ νά ἀναγνωρισθοῦν σύλλογοι στήν Θράκη ὡς «τουρκικοί»!

Ὁ Ἰωάννης Κτιστάκις, μέλος τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων, στρέφεται κατά τῆς ἀποφάσεως τοῦ Ἀρείου Πάγου! – «Νερό στόν μύλο» τῆς ἐπιχειρηματολογίας τῆς Ὁμοσπονδίας «Τούρκων» Εὐρώπης Κεντρική ἐπιλογή τοῦ Μαξίμου ὁ διορισμός του ἀντί τῆς διακεκριμένης καθηγήτριας Φωτεινῆς Παζαρτζῆ

 

Τοῦ Εὐθυμίου Π. Πέτρου

ΕΙΝΑΙ Ἕλλην δικαστής. Ἡ Ἑλλάς τόν ἔστειλε στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου. Τόν ἐτίμησε. Τό Μέγαρο Μαξίμου τόν ὑπεστήριξε πάσῃ δυνάμει παρ’ ὅτι τά προσόντα του εἶχαν χαρακτηρισθεῖ «ὁριακά» ἀπό τήν ἁρμόδια ἐπιτροπή ἐμπειρογνωμόνων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Περίμενε λοιπόν κανείς ἀπό ἐκεῖνον νά ὑποστηρίζει τό δίκαιον τῆς Συνθήκης τῆς Λωζάννης. Αὐτός ὅμως φέρεται νά ὑποστηρίζει τίς θέσεις τῆς Τουρκίας. Ὁ λόγος γιά τόν Ἰωάννη Κτιστάκι, ὁ ὁποῖος σέ διαδικτυακό «πάνελ» ἠκούσθη ὑποστηρίζων ὅτι ἡ Ἑλλάς πρέπει νά ἀναγνωρίσει τίς ἀποφάσεις πού ζητοῦν τήν ἀναγνώριση σάν τουρκικῶν, τῶν συλλόγων τῶν μουσουλμάνων τῆς Θράκης! Ἐστράφη ἔτσι κατά ἀποφάσεων τοῦ Ἀρείου Πάγου πού ἔχουν τελεσιδίκως κλείσει αὐτό τό ζήτημα τῆς τουρκικῆς διεκδικήσεως. Υἱοθέτησε τήν ἐπιχειρηματολογία τῶν τουρκικῶν σωματείων, τήν ὁποία μέ μεγάλη προσοχή εἶχε ἀπεργασθεῖ ἡ Ἄγκυρα.

Δέν εἶναι τυχαῖον ὅτι θριαμβευτικά ἐνεφανίσθη στά μέσα ἐνημερώσεως ὁ πρόεδρος τῆς λεγομένης Εὐρωπαϊκῆς Ὁμοσπονδίας Τούρκων Δυτικῆς Θράκης (ABTTF) Χαλήτ Χαμπίμπογλου νά δηλώσει: «Ὅπως ἀνέφερε ξεκάθαρα καί ὁ δικαστής ἀπό τή χώρα μας στό ΕΔΔΑ, Ἰωάννης Κτιστάκις, ἡ χώρα μας πρέπει νά βάλει τέλος σέ αὐτήν τήν ἀδυναμία πού ὑφίσταται ἐδῶ καί 13 χρόνια. Ὁ δικαστής τοῦ ΕΔΔΑ Ἰωάννης Κτιστάκις ἀποκαλύπτει μέ βάση τούς ἀριθμούς τό πόσο ἀδύναμη εἶναι ἡ κάρτα ἀναφορᾶς τοῦ ΕΔΔΑ τῆς χώρας μας, λέγοντας ὅτι αὐτή ἡ κατάσταση δέν ἁρμόζει στή χώρα μας πού εἶναι μέλος τῆς ΕΕ. Εἶναι σημαντικό αὐτό τό γεγονός, τό ὁποῖο ἐκφράζουμε ἐδῶ καί χρόνια, ἀλλά τό ὁποῖο ἡ χώρα μας ἀγνοεῖ ἐπίμονα, νά ἐκφράζεται ξεκάθαρα ἀπό ἕναν δικαστή ἀπό τή χώρα μας στό ΕΔΔΑ. Ἡ χώρα μας πρέπει νά βάλει τέλος σέ αὐτήν τήν ἀδυναμία πού ὑφίσταται ἐδῶ καί 13 χρόνια, ἐφαρμόζοντας ἄμεσα τίς ἀποφάσεις τοῦ ΕΔΔΑ ὅσον ἀφορᾶ τήν ὁμάδα ὑποθέσεων Μπεκήρ Οὐστά καί ἄλλοι, ἡ ὁποία περιλαμβάνει τούς Τουρκικούς συλλόγους τῆς Δυτικῆς Θράκης».

Τοῦτο, ἀφοῦ ὁ Ἰωάννης Κτιστάκις ὁμιλῶν σέ διαδικτυακό πάνελ φέρεται δηλῶν ὅτι μεταξύ τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ κατά τῆς Ἑλλάδας, τίς ὁποῖες δέν ἔχει ἐφαρμόσει ἐδῶ καί πάνω ἀπό δεκαετίες, εἶναι αὐτές πού σχετίζονται μέ τούς συλλόγους πού ἀνήκουν στήν «τουρκική κοινότητα» τῆς Δυτικῆς Θράκης. Στό ζήτημα ἀνεφέρθη καί ἡ ἐφημερίς «Gündem», ἡ ὁποία ἀναφέρει πώς ὁ Κτιστάκις δήλωσε ὅτι ἡ Ἑλλάς συγκαταλέγεται στίς δέκα πρῶτες χῶρες μέ τίς περισσότερες ὑποθέσεις πού κατετέθησαν ἐναντίον της στό ΕΔΔΑ, σημειώνοντας ὅτι ἀπό πλευρᾶς Ἑλλάδος ἡ μή ἐφαρμογή τῶν ἀποφάσεων τοῦ ΕΔΔΑ ἐναντίον της ἀπό τά ἐθνικά δικαστήρια ἀποτελεῖ μεγάλη ἀδυναμία.

Τό τραγικό εἶναι πώς ὁ ἐν λόγῳ κ. Κτιστάκις ἀποτελοῦσε κεντρική ἐπιλογή τοῦ Μεγάρου Μαξίμου, τό ὁποῖο προώθησε τήν τοποθέτησή του στό ΕΔΔΑ, ἔναντι τῆς διακεκριμένης καθηγητρίας τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ΕΚΠΑ Φωτεινῆς Παζαρτζῆ. Ὑπενθυμίζεται ὅτι ὅταν ἐτέθη θέμα ἀντικαταστάσεως τοῦ ἀποχωρήσαντος Ἀλεξάνδρου Σισιλιάνου, ἐνδιαφέρον εἶχαν ἐκδηλώσει στήν ἀρχή ὁ Μιχάλης Πικραμένος, σύμβουλος Ἐπικρατείας μέ ἄριστες σχέσεις μέ τήν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ὁ Γιάννης Κτιστάκις, μέλος ΔΕΠ στό Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης καί ἡ καθηγήτρια τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν Φωτεινή Παζαρτζῆ. Τελικῶς προεκρίθησαν ἡ κυρία Παζαρτζῆ καί ὁ κύριος Κτιστάκις. Ἡ διαδικασία ἐνώπιον τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης προέβλεπε δύο φάσεις: τήν ἐπιστημονική ἀξιολόγηση τῶν δύο ἀπό ἐπιτροπή καί τήν ψηφοφορία «ὑπόδειξη» πρός τήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου ἀπό εἰδικό ἐκλεκτορικό σῶμα 12 βουλευτῶν, στό ὁποῖο αὐτονοήτως δέν συμμετεῖχαν Ἕλληνες. Τό πόρισμα τῆς ἐπιτροπῆς ἀνέδειξε μέ διαφορά τήν ὑποψηφιότητα τῆς κυρίας Παζαρτζῆ, ἐνῶ χαρακτήρισε τήν ὑποψηφιότητα τοῦ κ. Κτιστάκι «ὁριακή» ἀπό πλευρᾶς προσόντων. Ὡστόσο, ὅλα ἀνετράπησαν. Ἡ κ. Παζαρτζῆ ἐδέχθη ἕνα βρώμικο πόλεμο. Βουλευτές ἐδέχοντο ἀνώνυμα μηνύματα πού τήν εχαρακτήριζαν Παζαρτζῆ «ἀκροδεξιά» καί ζητοῦσαν τήν καταψήφισή της. Πρᾶγμα τό ὁποῖο συνέβη! Ὅπως ἀναφέρουν δημοσιεύματα τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ἡ ἑλληνική Κυβέρνησις θά τήν πολεμοῦσε, γιατί αὐτό πού μετροῦσε γιά ἐκείνη ἦταν πώς εἶναι σύζυγος τοῦ καθηγητοῦ Φλογαΐτη καί φίλη ἀπό τά φοιτητικά χρόνια τοῦ Προκόπη Παυλόπουλου. Δέν εἶναι ἄλλως τε τυχαῖο ὅτι τό Μέγαρο Μαξίμου ἀντέδρασε μέ «ἀνεξήγητη» ψυχρότητα στήν ἐπιλογή τῆς κ. Παζαρτζῆ ὡς Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου τοῦ ΟΗΕ, μία ἱστορική διάκρισις γιά τήν Ἑλλάδα πού στήν Ἀθήνα ὅμως εἶχε προκαλέσει δυσφορία! Μέχρι τήν ὥρα πού ἐγράφοντο αὐτές οἱ γραμμές, ὁ κ. Ἰωάννης Κτιστάκις δέν εἶχε διαψεύσει αὐτά πού τοῦ ἀποδίδει ὁ Χαλήτ Χαμπίμπογλου, οὔτε τό δημοσίευμα τῆς «Gündem».

πηγή  www.estianews.gr