23.000 ευρώ για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

23.000 ευρώ για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Από το Πράσινο Ταμείο δόθηκε η Έγκριση δαπάνης για τη χρηματοδότηση του 2ου λογαριασμού του έργου “Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τον ενδημικό βάτραχο της Καρπάθου (Pelophylax cerigensis)” στο πλαίσιο του Χ.Π του Π.Τ “Φυσικό Περιβάλλον και Καινοτόμες Δράσεις 2022”

Την έγκριση δαπάνης ποσού (είκοσι τρεις χιλιάδες πενήντα εννιά Ευρώ και εξήντα έξι Λεπτά) «23.059,66€», για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος του ΚΑΕ 2279 του Τακτικού Προϋπολογισμού Εξόδων του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2022 και δικαιούχο την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΠΕΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Η πληρωμή θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα του εκάστοτε δικαιούχου από την οικονομική υπηρεσία του Πράσινου Ταμείου. Ο δικαιούχος αμοιβής αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώσει την κοινή γνώμη για το φορέα και το ποσό χρηματοδότησης με ανάρτηση ενημερωτικής πινακίδας, ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο και άλλους, κατά την κρίση του, τρόπους.

Ο επιχορηγούμενος φορέας καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθ. 14 του Ν. 4270/2014 (Α’ 143) οφείλει να δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του «Προγράμματος Διαύγεια» απολογιστικά στοιχεία δαπανών, στα οποία αναφέρονται τα νόμιμα παραστατικά που αφορούν στο ποσό της επιχορήγησης, με ιδιαίτερη αναφορά του εκδότη και του λήπτη του παραστατικού, καθώς και του αντικειμένου και του ύψους της συναλλαγής σύμφωνα με άρθ. 83 του Ν. 4727/2020. Η παράλειψη της δημοσίευσης των ανωτέρω καταστάσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υπόχρεων φορέων από παντός είδους περαιτέρω επιχορήγηση ή χρηματοδότηση από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.

29.12.2022

Καρπαθιακά Νέα