Με 10 θέματα η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου (δια ζώσης, 15.2.2023)

Με 10 θέματα η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπάθου (δια ζώσης, 15.2.2023)

Πρόσκληση για Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Την 15η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. καλείστε να μετέχετε στην Έκτακτη Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, για τη λήψη αποφάσεων για τα κατωτέρω

θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης που αφορά Πρόστιμα Κ.Ο.Κ διμήνου από 02-11-2022 έως και 02-01-2023,

ποσού 761,05 ευρώ .

2. Αποδοχή πίστωσης που αφορά «Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΤΟΥΣ 2023» ποσού 91.192,15 ευρώ

3. Αποδοχή πίστωσης που αφορούν Κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023 ποσού 33,540 ευρώ.

4. Αποδοχή άσκηση προσφυγής ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Ρόδου κατά της με αριθμό 1/2023 Απόφασης του κ. Λιμενάρχη Καρπάθου.

5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση όμβριων υδάτων γηπέδου Πηγαδίων Καρπάθου».

6. Έγκριση των όρων Σχεδίου Διακήρυξης για Εκποίηση Παραγωγικών Ζώων.

7. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2023

8. Έγκριση κατάρτισης Προϋπολογισμού Δήμου Καρπάθου Οικονομικού έτους 2023.

9. Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης αποχέτευσης Δήμου Καρπάθου έτους 2023.

10. Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Καρπάθου έτους 2023.

Πίνακας Αποδεκτών: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

1. Δήμαρχος Γεώργιος

2. Νταής Νικόλαος

3. Παραγυιός Εμμανουήλ Ιωάννης Θεμ. Νισύριος

4. Πρωτόπαπας Μηνάς

5.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ

6. Τσέρκης Εμμανουήλ