Ξεκολλάει το θέμα του ΕΠΑΛ Καρπάθου. Με απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε σύνταξη αποκατάστασης και αναβάθμισης φέροντος οπλισμού

Ξεκολλάει το θέμα του ΕΠΑΛ Καρπάθου. Με απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε σύνταξη αποκατάστασης και αναβάθμισης φέροντος οπλισμού

Με απόφαση Δημάρχου Καρπάθου κ. Νισύριου (πρόταση 5246/2021) εγκρίθηκε η σύνταξη ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΑΘΟΥ και θα δοθεί πίστωση ύψους ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ( 24.800,00 ) Ευρώ, για την πληρωμή της δαπάνης σε βάρος του Κ.Α. 15.6117.0003 του Προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΥ, οικον. έτους 2021.