Ξεκινούν οι καθαρισμοί των φρεατίων στο επαρχιακό δίκτυο της Καρπάθου

Ξεκινούν οι καθαρισμοί των φρεατίων στο επαρχιακό δίκτυο της Καρπάθου

Στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Καθαρισμός ρεμάτων νήσων Καρπάθου και Η.Ν. Κάσου για χρονικό διάστημα 3 ετών», ξεκινάνε οι καθαρισμοί των φρεατίων στο επαρχιακό δίκτυο της Καρπάθου.

Το έργο αυτό έχει ξεκινήσει από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και αφορά τις νήσους Κάρπαθο και Η.Ν. Κάσου. Την παροχή της υπηρεσίας αυτής, προϋπολογισμού σύμφωνα με τη σχετική διακήρυξη 433.469,96 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., ανέλαβε κατόπιν ηλεκτρονικού διαγωνισμού η εταρεία «ΔΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», η οποία προσέφερε έκπτωση είκοσι τρία τοις εκατό (23,00%) επί του ποσού της εκτιμώμενης αξίας της διακήρυξης.

Στόχος του έργου είναι η απορροή των ομβρίων υδάτων και η προστασία του επαρχιακού οδικού δικτύου.

Επαρχείο Καρπάθου – Η.Ν. Κάσου

Πέμπτη, 06 Οκτωβρίου 2022