37.200 ευρώ για επισκευή - συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου

37.200 ευρώ για επισκευή - συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου

Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης, ποσού που ανέρχεται σε τριάντα επτά χιλιάδες διακόσια Ευρώ, €37.200,00, για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών/Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, ειδικού φορέα 1039-401-0000000, και ΑΛΕ 2420301001- Αμοιβές και έξοδα συντήρησης, επισκευής κτιρίων και έργων υποδομών, οικονομικού έτους 2023, για πληρωμή τιμ. 102/22-11-22 για παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου, με ρητή αναφορά στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4270/14. Ε.Υ.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΔΡΙΤΣΑΚΟΣ