Η επιτροπή για τα αιτήματα απαλλαγής από τον εμβολιασμό της 2ης ΥΠΕ

Η επιτροπή για τα αιτήματα απαλλαγής από τον εμβολιασμό της 2ης ΥΠΕ

Ειδική επιτροπή που θα αξιολογεί τα αιτήματα για απαλλαγή των υπόχρεων για εμβολιασμό συγκροτήθηκε από τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Πειραιώς και Αιγαίου.

Στην απόφαση αναφέρονται τα εξής:
«Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ 2ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ έχοντας υπόψη:
1. Της διατάξεις του Ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81 Α’).

2. Της διατάξεις του τρίτου άρθρου του Ν. 3527/2007 «Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 25 Α ́). 3. Την υπ’ αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ. 66153/18-9-2019 Απόφαση Υπουργού Υγείας «Αποδοχή παραίτησης της Διοικήτριας της 2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, όλγας Ιορδανίδου και διορισμός νέου Διοικητή, Χρήστου Ροϊλού» (ΦΕΚ 761 Υ.Ο.Δ.Δ.). 4. Της διατάξεις της παρ. 4, του άρθρου 206, του Ν.4820/2021, σχετικά με υποχρεωτικότητα εμβολιασμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Συγκροτούμε Επιτροπή και ορίζουμε μέλη αυτής τους κατωτέρω ιατρούς:
1. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Συντονιστής Διευθυντής Παθολογίας
αναπλήρωση:
ΣΤΑΜΠΟΡΗ ΜΑΡΙΑ, Διευθύντρια Παθολογίας

2. ΜΑΝΩΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Διευθυντής Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας
αναπλήρωση:
ΚΑΛΙΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Διευθύντρια Νευρολογίας

3. ΒΟΛΟΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Επιμελήτρια Α’ Παθολογίας
αναπλήρωση: ΚΑΪΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Επικουρικός Ιατρός Παθολογίας

Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος Καρπή Καλλιόπη με αναπληρώτρια την υπάλληλο Καμπούρη Δέσποινα
Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αιτημάτων εκ μέρους των υπόχρεων για απαλλαγή από τον εμβολιασμό, για αποδεδειγμένους λόγους υγείας κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.