Δήμος Καρπάθου: Επιχορήγηση 20.000 ευρώ στον ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

Δήμος Καρπάθου: Επιχορήγηση 20.000 ευρώ στον ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ

«Έγκριση επιχορήγησης Α.Σ ΠΟΣΕΙΔΩΝ (Αίτηση αρ. πρωτ. 1180/21-02-2023)». ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Που έχει καταχωρηθεί στο 9 ο Πρακτικό της από 29-03-2023 της Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου, που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της επιχορήγησης του ΑΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ με ποσό 20.000€ από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, το Κ-16 Εφηβικό και το Κ-14 Παιδικό στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023), σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1180/21-2-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 15/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την επιχορήγηση Δήμου Καρπάθου έτους 2023 Α.Σ. Καρπάθου ΠΟΣΕΙΔΩΝ με ποσό 20.000€. από τον κωδικό 00.6735 για να τα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες μετακίνησης για να συμμετάσχουν το ανδρικό τμήμα ποδοσφαίρου, το Κ-16 Εφηβικό και το Κ-14 Παιδικό στα πρωταθλήματα της Ένωσης ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσων (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2023), σύμφωνα με το πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό που αναφέρονται αναλυτικά στην αίτησή του 1180/21-2-2023, λαμβάνοντας υπόψιν την απόφαση 15/2023 έγκρισης απολογισμού έτους 2022 και την ανάρτηση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2022 στην διαύγεια.

Επειδή το ποσό των συνολικών επιχορηγήσεων από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υπερέβη τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ συνολικά ετησίως, οι επιχορηγούμενοι φορείς οφείλουν να αναρτούν στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων του Προγράμματος Διαύγεια (https:// mef.diavgeia.gov.gr/) τα στοιχεία των δαπανών οι οποίες αφορούν στα ποσά των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 4727/2020.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Μιχαήλ Μανωλάκη

Τα Μέλη: 1. Μανωλάκης Μιχαήλ 2. Ανδρέου Νικόλαος 3. Βασιλαράκης Εμμανουήλ 4. Δήμαρχος Γεώργιος 5. Διακολιός Μιχαήλ 6. Ζανάκης Δημήτριος 7. Καλή-Φιλιππούση Ρηγοπούλα 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος 9. Λύκος Νικόλαος 10.Λυριστής Ιωάννης 11.Μανωλάκης Θεοδόσης 12.Νταής Νικόλαος 13.Παραγυιός Εμμανουήλ 14.Ρεϊσης Μιχαήλ 15.Τσαμπουνιεράκης Μιχαήλ 16.Τσέρκης Εμμανουήλ 17.Φελλουζή Ευαγγελία

9.7.2023

Καρπαθιακά Νέα