Επιχορήγηση Δήμου Καρπάθου για ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες

Επιχορήγηση Δήμου Καρπάθου για ναυαγοσωστική κάλυψη σε οργανωμένες ή μη παραλίες

Το Υπουργείο Εσωτερικών προχωρά σε κατανομή ύψους 10.000.000,00 € σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του Υπουργείου, με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ.»

Δήμος Καρπάθου 96.789,78 ευρώ

Η απόδοση των ανωτέρω ποσών στους δικαιούχους Δήμους θα γίνει με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τυχόν αδιάθετο ταμειακό υπόλοιπο της επιχορήγησης επιστρέφεται στον ΑΛΕ 1590789001 «Λοιπές Επιστροφές Ποσών» του Κρατικού προϋπολογισμού μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023, με άμεση ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

19.5.2023

Καρπαθιακά Νέα