Επτά κενές θέσεις φαρμακείων στην Κάρπαθο

Επτά κενές θέσεις φαρμακείων στην Κάρπαθο

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-2021

Στην πρώτη στήλη αναγράφονται τα υπάρχοντα ενώ στη δεύτερη οι κενές θέσεις

Οι αιτήσεις για την ίδρυση φαρμακείου μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά από τον αιτούντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας {(m.valatsou@rho.pnai.gov.gr) από 1 έως 15 Φεβρουαρίου (Ν. 4509/2017) .

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά , η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα ή να αποσταλεί ταχυδρομικά με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας, της έδρας του φαρμακείου. Αν υποβληθεί αίτηση σε ημέρα αργίας, η αίτηση θα πρωτοκολληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα και αν υποβληθεί αίτηση ηλεκτρονικά πέραν του ωραρίου της εν λόγω Υπηρεσίας (15:00 μ.μ.), η αίτηση θα πρωτοκολληθεί την επομένη εργάσιμη ημέρα.

Ο αιτών οφείλει εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης να υποβάλει στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας, ηλεκτρονικά ή σε περίπτωση αδυναμίας του ιδιοχείρως ,τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά, σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11-07-2018), ο ανώτατος επιτρεπόμενος αριθμός χορηγούμενων αδειών στο ίδιο φυσικό πρόσωπο είναι έως δέκα (10) άδειες σε πανελλαδική κλίμακα.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 2, του Π.Δ. 64/2018 (Φ.Ε.Κ. 124/Α/11- 07-2018), κάθε αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης φαρμακείου συνοδεύεται, επί ποινή απαραδέκτου της αίτησης, από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντα, στην οποία αυτός δηλώνει τα πλήρη στοιχεία του υπεύθυνου φαρμακοποιού για τη λειτουργία του φαρμακείου.

Διευκρινίζεται ότι δεν μπορεί να δηλώνεται φαρμακοποιός ως υπεύθυνος για περισσότερα από ένα (01) φαρμακεία. Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης σε φαρμακοποιό, αυτός πρέπει να ορίζεται ως υπεύθυνος σε ένα εκ των φαρμακείων, για τα οποία λαμβάνει άδεια ίδρυσης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Ε ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ