7.300.000,00 € φτάνουν στην Κάρπαθο! Κλείδωσε το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου»

7.300.000,00 € φτάνουν στην Κάρπαθο! Κλείδωσε το έργο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου»

Ο αν. υπουργός Εσωτερικών κ. Στυλιανός Πέτσας αποφάσισε την  ένταξη του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου» στον Άξονα «Περιβάλλον», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου Δήμου Καρπάθου Κύριος του Έργου Δήμος Καρπάθου (ΑΦΜ: 099688245) Ποσό χρηματοδότησης 7.300.000,00 € Φυσικό

Αντικείμενο Έργου

Η πράξη περιλαμβάνει ένα (1) κύριο Υποέργο (7.663.300,00€):

“Αντικατάσταση εσωτερικών δικτύων  ύδρευσης οικισμών Δ.Ε. Καρπάθου”, που αφορά στην αντικατάσταση των εσωτερικών δικτύων ύδρευσης των οικισμών της Δ.Ε. Καρπάθου.

Οι οικισμοί που περιλαμβάνονται στο υποέργο βρίσκονται νοτίως και κεντρικά του νησιού της Καρπάθου

(Πηγάδια (Κάρπαθος), Μενετές, Λακκί, Αρκάσα, Φοινίκι, Πύλες, Βωλάδα, Κατώδιο, Μέρτωνας, Κυρά Παναγιά, Άνω Λευκός, Κάτω Λευκός, Μεσοχώρι και Σπόα).

Τα υφιστάμενα εσωτερικά δίκτυα, λόγω της παλαιότητάς τους και του υλικού κατασκευής των αγωγών, καθώς και της αδυναμίας διαχείρισης των πιέσεων στο δίκτυο, εμφανίζουν προβλήματα συχνών θραύσεων σε όλη την έκτασή τους.

Υποέργο 2:

Σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης (6.200,00€).

Σημείωση: Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 7.300.000,00 €. Το ποσό πέραν του ανωτέρω ορίου υποχρεούται να το καλύψει ο δικαιούχος (μη αξιοποίηση της έκπτωσης).

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η διαδικασία χρηματοδότησης και πληρωμών πραγματοποιείται σύμφωνα:

 με τους όρους της απόφασης ένταξης,

 τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει,

 τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου Άρθρου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017» και ισχύει.

7 Επιπλέον ορίζεται ότι:

 Η απόφαση ένταξης αποστέλλεται από την ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ του Υπουργείου Εσωτερικών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, προκειμένου να εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του η χορήγηση του δανείου και οι όροι συνομολόγησης του.

 Η τελική έκθεση κλεισίματος του έργου αποστέλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κοινοποιείται στην Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του ΥΠΕΣ και πλέον ο δικαιούχος αποδεσμεύεται από κάθε υποχρέωση αποπληρωμής του, η οποία βαρύνει το ΠΔΕ, με την επιφύλαξη του άρθρου 11 της υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386 /Β΄) ΚΥΑ, όπως ισχύει.

 Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί Βιβλίο Αναλυτικής Καταγραφής Χρηματοοικονομικών Ενεργειών του Έργου ή αντίγραφα από διπλογραφικό σύστημα. Γ. ΤΗΡΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Ο Δικαιούχος του έργου οφείλει να τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση της πράξης και ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, την αειφόρο ανάπτυξη, τις κρατικές ενισχύσεις, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα Ατόμων με Αναπηρίες. Δ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Ο Δικαιούχος για την υλοποίηση του έργου υποχρεούται να:

 τηρεί τους όρους της απόφασης ένταξης,

 τηρεί τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β΄) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, συνδέσμων Δήμων και Νομικών Προσώπων: ΟΤΑ Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης» όπως ισχύει,

 τηρεί τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.4509/2017 (ΦΕΚ 201/Α΄) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του δέκατου πέμπτου Άρθρου του ν.4783/2021 (Α΄38) «Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού, Συνδέσμων Δήμων και των νομικών προσώπων των ΟΤΑ-Τροποποίηση του άρθρου 69 του ν. 4509/2017» και ισχύει. Επιπλέον:  Ο Δικαιούχος συμπληρώνει και αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ λίστα ελέγχου σταδίων δημοπράτησης έργου/ προμήθειας, λίστα ελέγχου σχεδίου σύμβασης έργου/προμήθειας/μελέτης και λίστα εξέτασης τροποποίησης/συμπληρωματικής σύμβασης, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος.

8  Ο Δικαιούχος συμπληρώνει σε ετήσια βάση δελτίο παρακολούθησης έργου, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος, για την καταγραφή της εξέλιξης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και το αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ. Το Δελτίο Παρακολούθησης έργου υποβάλλεται έως την 30η Ιανουαρίου κάθε έτους. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, ο Δικαιούχος προβαίνει σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση, βάσει τυποποιημένου υποδείγματος και την αποστέλλει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ.  Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου ή της εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρηση του για τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

 Η Απόφαση Ένταξης δύναται να τροποποιηθεί, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον επέρχονται ουσιώδεις μεταβολές του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου του έργου. Ε. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ-ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ Στελέχη της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 όπως ισχύει, δύναται να προβαίνουν σε επιτόπιες επιθεωρήσεις του έργου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ορθότητα των στοιχείων των δελτίων παρακολούθησης καθώς και η ορθή και σύννομη χρήση των ποσών που εκταμιεύονται προς το δικαιούχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 13 της ΚΥΑ 22766/09-04-2020 (ΦΕΚ 1386/Β), όπως ισχύει.

ΣΤ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ

Ο Δικαιούχος οφείλει να συμμορφώνεται στα ακόλουθα:

 Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στο κατάλογο των πράξεων του «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» που δημοσιοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα βασικά στοιχεία της πράξης.

 Να αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του έργου και καθ’ όλη την διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποίο να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.  Να τοποθετεί μόνιμη αναμνηστική πλάκα ή πινακίδα σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση του έργου υποδομής ή κατασκευών ή αγοράς φυσικού (ενσώματου) αντικειμένου.

 Να λειτουργεί στο διαδικτυακό τόπο του, στοιχεία της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή, ανάλογης με το επίπεδο της στήριξης, στόχοι και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

9 Ζ. ΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

Ο Δικαιούχος οφείλει να τηρεί φάκελο έργου με τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία αυτού και υποχρεούται να παρέχει στην ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ, οποιαδήποτε επιπρόσθετα στοιχεία, ή/και διευκρινίσεις, ή/και λοιπές πληροφορίες, σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης του έργου.

Ο Δικαιούχος οφείλει να έχει ξεχωριστή καταγραφή των δραστηριοτήτων που ασκεί, ώστε να παρακολουθείται η εν λόγω δράση για να αποδεικνύεται η ενίσχυση μόνο της δράσης και να αποτρέπεται η διεπιδότηση ήτοι από τον Π/Υ του έργου να μην επωφελούνται με οιονδήποτε τρόπο άλλες δραστηριότητες του Δικαιούχου, συμπεριλαμβανομένης και της λειτουργίας της υποδομής. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους για διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών.

Η. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 Ο Δικαιούχος υποχρεούται, εντός εξαμήνου από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης, να δημοπρατήσει επακριβώς το φυσικό αντικείμενο που αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο Πρόγραμμα. Κατόπιν της δημοπράτησης, υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία διακήρυξης του έργου, να αποστείλει σε memory stick τα εγκεκριμένα τεύχη του διαγωνισμού και τα αποδεικτικά δημοσίευσης.

 Ο χρηματοδοτούμενος από το Πρόγραμμα προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 7.300.000,00€. Εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης, απαιτείται η υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου, το οποίο θα ενσωματώνει τις εν λόγω τροποποιήσεις (ιδία συμμετοχή).

 Ο Δικαιούχος υποχρεούται εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης του έργου, να αποστείλει αντίγραφο της υπογραφείσας Σύμβασης.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

20.3.2023

Καρπαθιακά Νέα